Färdiga handlingsplaner för standardiserade vårdförlopp

Sidan publicerades 24 mars 2015

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör en gemensam satsning på standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården i syfte att korta väntetiderna, öka kvalitén och minska de regionala skillnaderna. Under 2014 utarbetades SVF för fem pilotdiagnoser: akut myeloisk leukemi, huvud- och halscancer, matstrups- och magsäckscancer, prostatacancer samt cancer i urinblåsa och urinvägar. Under 2015 kommer ytterligare minst tio cancerdiagnoser att omfattas av SVF.

I överenskommelsen mellan regeringen och SKL ingår att landstingen ska lämna in handlingsplaner för hur SVF ska implementeras. Landstingen i norra regionen har med stöd från RCC Norr lämnat in sina handlingsplaner med ett regiongemensamt ramverk. Eftersom handlingsplanerna är inlämnade till regeringen inom utsatt tid kommer Norrlandstingen att få ta del av utlovade stimulansmedel. 

Ladda ned den gemensamma regionala handlingsplanen för implementeringen av standardiserade vårdförlopp. (pdf)

 

Samtliga landsting/region i norra regionen har fattat politiskt beslut i frågan om att införa standardiserade vårdförlopp.