Nyheter

Norr
Positiv utveckling av cancervården i norra regionen

Socialstyrelsen har lämnat sin årliga rapport om uppföljningen av landets sex Regionala cancercentrum (RCC). I rapporten redovisas hur väl landstingen och RCC i varje sjukvårdsregion uppfyller kriterier för arbetet med den nationella cancerstrategin. Det är endast den norra regionen som, efter två års arbete, uppfyller samtliga kriterier.

Norr
Färdiga handlingsplaner för standardiserade vårdförlopp

Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) gör en gemensam satsning på standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervården i syfte att korta väntetiderna, öka kvalitén och minska de regionala skillnaderna. Under 2014 utarbetades SVF för fem pilotdiagnoser: akut myeloisk leukemi, huvud- och halscancer, matstrups- och magsäckscancer, prostatacancer samt cancer i urinblåsa och urinvägar. Under 2015 kommer ytterligare minst tio cancerdiagnoser att omfattas av SVF.

Samverkan
Nytt nationellt vårdprogram för lungcancer

Ett nytt nationellt vårdprogram är nu publicerat här på cancercentrum.se. Det innehåller dels rekommendationer om utredning och behandling baserade på faktagranskning, dels avsnitt som är mer av lärobokskaraktär.

Norr
Tarmcancerpriset 2015 går till Umeåprofessor

Tarmcancerpriset 2015 går till Richard Palmqvist, professor vid Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå universitet. Han får priset för framgångsrik forskning om orsaker till tarmcancer och hur tumörceller sprider sig. Priset delar han med författaren Vuokko Elner.

Norr
ST-sjuksköterskor vid Cancercentrum i Umeå

Fem akademiska specialisttjänster för sjuksköterskor, AST har inrättats och kommer att tillsättas vid Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus. Tjänsten innebär anställning på heltid under två års tid. AST-sjuksköterskan kommer att studerar på halvtid och arbetar kliniskt på Cancercentrum den andra halvtiden – men med heltidslön.

Norr
Kontaktsjuksköterskor från hela regionen nätverkade i Umeå

I slutet av februari inbjöd RCC Norr kontaksjuksköterskor från hela norra regionen till regionalt nätverksmöte i Umeå.  Temat för dagen var samarbetet inom vårdteamet. Hur kan man samarbeta och göra kontaktvägarna mellan olika professioner tydligare?