Nyheter

Samverkan
Ny rapport om nationell multidisciplinär konferens

SKL har, tillsammans med regionala cancercentrum, låtit genomföra en utredning av vilka förutsättningar som krävs för att organisera nationell multidisciplinär konferens (nMDK) inom olika diagnosområden. Slutsatserna från utrednigen har nu samlats in rapport.

Samverkan
Kunskapen för låg om risken med barns solskador

Fler och riktade insatser behövs för att öka människors medvetenhet om riskerna med att bli bränd av solen som barn. Det menar en grupp forskare, som jämfört allmänhetens kunskaper om riskfaktorer och symtom för malignt melanom i fyra olika länder

Samverkan
Sju ytterligare cancerbehandlingar bör koncentreras på nationell nivå

Regionala cancercentrum i samverkan rekommenderar i en ny remiss till landstingen att ytterligare sju åtgärder inom cancervården ska koncentreras till färre ställen än idag. Arbetet med den nationella cancerstrategin tar därmed ännu ett steg mot en mer jämlik cancervård.

Samverkan
Ett nytt och två uppdaterade nationella vårdprogram

Regionala cancercentrums framgångsrika arbete med att ta fram nya och revidera gällande nationella vårdprogram fortsätter som planerat. Vid Samverkansgruppens möte den 3 juni fastställdes det nya vårdprogrammet för aggressiva B-cellslymfom, liksom de reviderade versionerna av vårdprogrammen för levercells- och äggstockscancer.

Samverkan
Ny rekommendation om screening för livmoderhalscancer

En slutlig version av rekommendationen om screening för livmoderhalscancer är nu publicerad. En nyhet är att en ytterligare analys med cytologi har tillkommit. De kvinnor som kallas vid cirka 41 års ålder bör nu analyseras för både HPV och cytologi.

Samverkan
RCC lanserar mobilapp för ännu bättre cancervård

RCC i samverkan har utvecklat en mobilapp för att stärka tillgängligheten till standardiserade vårdförlopp och nationella vårdprogram. Appen gör det enklare för vårdens medarbetare att hålla sig ajour med innehållet i vårdförloppen och den senaste kunskapen om vad som utgör bästa möjliga cancervård

Samverkan
Fem av tretton nya vårdförlopp ut på öppen remiss

Minst tio nya standardiserade vårdförlopp ska tas fram i år för införande under 2016. Arbete pågår inom tretton diagnoser. Under våren har fem av dessa blivit klara. Fram till och med den 20 september är det nu öppet att lämna synpunkter.

Norr
Ge synpunkter på standardiserade vårdförlopp

Minst tio standardiserade vårdförlopp ska tas fram i år för införande inom cancervården under 2016. Arbete pågår inom tretton diagnoser. Under våren har fem av dessa blivit klara. Fram till och med den 20 september är det nu öppet att lämna synpunkter på de färdiga vårdförloppen.

Samverkan
Nu finns patientinformation om standardiserade vårdförlopp

På önskemål från patientorganisationerna har Sveriges Kommuner och Landsting tagit fram en enkel patientinformation om standardiserade vårdförlopp. Informationsbladen är tänkta att fungera som ett stöd och komplement till den muntliga och individuellt anpassade information varje patient behöver och har rätt att få.

Norr
Utbildning i strålbehandling

Regionalt cancercentrum norr och Norrlands universitetssjukhus erbjuder en kostnadsfri nätbaserad grundläggande utbildning i strålbehandling. Utbildningen är i första hand riktad till sjuksköterskor inom de enheter i norra regionen som kommer i kontakt med patienter som får, som kommer att få eller som nyligen fått strålbehandling. 

Norr
Webbutbildning i allmän palliativ vård

Du har väl inte missat den webbaserade utbildningen i allmän palliativ vård? Den är tillgänglig för all vårdpersonal i både kommuner och landsting. Drygt 1500 personer har hittills påbörjat utbildningen, varav 880 har slutfört den i dagsläget.

Samverkan
Stockholms läns landsting inrättar regionalt kunskapscentrum för patologi och cytologi

Kapacitetsbristen inom svensk patologi har länge varit ett problem inom bland annat cancervården. För att möta behovet av kompetens, resurser och forskning har Stockholms läns landsting nu inrättat ett regionalt kunskapscentrum för patologi och cytologi. Fler patologer och förändrade arbetssätt förväntas bidra till kortare väntetider.

Norr
Nytt regionalt vårdprogram för cervixdysplasi

Det regionala vårdprogrammet för cervixdysplasi har reviderats och finns att läsa under rubriken Vårdprogram. Regional processledare är Pia Collberg.

Norr
Omvälvande fynd från studie om prostatacancer

Män med nydiagnostiserad spridd prostatacancer kan omgående få cytostatikabehandling. Det visar resultaten från studien Stampede.

Norr
Rökfritt Sverige 2025

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström tog i veckan emot 4 710 underskrifter för Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Det var Ywonne Wiklund, hälsoutvecklare vid Västerbottens läns landsting som lämnade över underskrifterna som är insamlade av elever runt om i länet och av personal vid Folktandvården, hälsocentraler och sjukhus.

Norr
Allergiläkemedel kan ha effekt mot bröstcancer

Dagens medicin skriver om en ny svensk observationsstudie vars resultat tyder på att vanliga allergiläkemedel skulle kunna ha effekt mot bröstcancer. Den aktuella studien omfattar 55 000 svenska bröstcancerpatienter som följdes under perioden 2000 till 2008. Nu hoppas forskarna kunna utvidga analysen fram till år 2013. Materialet kommer då att omfatta 100 000 patienter.