Varje dag räknas för cancerpatienten

Sidan publicerades 26 januari 2015

Beslutet är taget – två miljarder kr i en nationell satsning på kortare väntetider och högre kvalitet inom cancervården. 
Regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har beslutat om en gemensam överenskommelse för svensk cancervård: 500 mkr satsas årligen, 2015- 2018, på standardiserade vårdförlopp (SVF), kortare väntetider och högre kvalitet inom cancervården efter dansk modell. I Danmark kallas vårdförloppen för Pakkeforløb och där ledde de till kortare väntetider och nöjdare patienter. Det är detta som regeringen och landstingen vill ska bli en verklighet också i Sverige. Satsningen bygger på den antagna nationella cancerstrategin.

Idag har villkoren för överenskommelsen mellan regeringen och SKL presenterats. Landstingen i norra regionen har delvis påbörjat sitt arbete och kommer under året att organisera sin verksamhet för att nå den gemensamma målsätt­ningen.

Beatrice Melin

Beatrice Melin är chef för Regionalt cancercentrum norr som har uppdraget att samordna införandet av SVF i norra regionen och stötta landstingen i arbetet med implementeringen i de olika verksamheterna.

Hon menar att de standardiserade vårdförloppen kommer att införas successivt och att det kommer att ta ett tag innan allt är ordnat i landstingen.

– Att införa detta är en utmaning i det läge vården är idag, ofta med kompetensförsörjningsbrist. Men även om satsningen innebär en puckel av merarbete, kommer den i förlängningen att innebära både bättre kvalitet för patienten och ett mer effektivt sätt att arbeta på, säger Beatrice Melin.

– Nu börjar ett intressant arbete med att ändra upplägget i cancerutredningarna för att korta väntetiderna. Statens bidrag kan användas för att ta bort uppenbara flaskhalsar och att förbättra omhändertagandet, menar Beatrice Melin. 

Fakta standardiserade vårdförlopp:

  • Ett SVF är ett på förhand innehållsmässigt definierat utredningsförlopp med för varje del definierad värdeskapande ledtid.
  • Målet är att all väntetid inom cancervården ska var medicinskt motiverad.
  • En välgrundad misstanke om cancer kan uppstå inom primärvård, tandvård eller inom specialiserad sjukvård och är utgångspunkten för det standardiserade vårdförloppet.
  • Under hösten 2014 har SVF tagits fram för fem pilotdiagnoser: Huvud-halscancer, prostatacancer, cancer i urinblåsa/övre urinvägar, akut myeloisk leukemi, matstrups- och magsäckscancer. SVF för ytterligare minst tio diagnoser kommer att tas fram under 2015.
  • För att ta del av stimulansmedlen måste landstingen utarbeta handlingsplaner för hur de avser implementera vårdförloppen för de fem pilotdiagnoserna. Detta ska ske före den 15 mars 2015 med en uppföljning i november.
  • De landsting som uppfyller kravet på handlingsplan får dela på 413 mkr för 2015.

För mer information:

Beatrice Melin, chef RCC Norr, tfn 0730-91 80 28

Anna-Lena Sunesson, biträdande verksamhetschef RCC Norr, tfn 070-397 70 81

Anna Selberg, kommunikatör, tfn 072-705 36 81

Läs mer på cancercentrum.se