Internationella världscancerdagen

Sidan publicerades 4 februari 2015

Regionalt cancercentrum norr arbetar för bästa möjliga cancervård.
Redan 2011 beslutade Norrlandstingens regionförbund att bilda Regionalt cancercentrum norr. RCC Norr är ett kunskapscentrum till stöd för landstingen i arbetet med att utveckla cancervården i Norrland. Det finns sammanlagt sex regionala cancercentrum i landet som samverkar i frågor som med fördel drivs på nationell nivå. Arbetet sker utifrån den nationella cancerstrategin.

RCC Norr ska knyta samman kompetenser, resurser och kunskap inom cancerområdet, från tidig upptäckt och genom hela vårdprocessen, inklusive rehabilitering, forskning och palliativ vård.

Genom att definiera förbättringsområden, sätta tydliga mål för regionens cancervård, följa upp resultat samt genom att arbeta för att kunskap, nationella riktlinjer och vårdprogram inom cancervården tillämpas i hela regionen medverkar RCC Norr till att förbättra cancervården. 

RCC Norr och de fyra Norrlandstingen har en gemensam vision: "Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd". Målet är att färre ska insjukna i cancer och att fler ska överleva längre med en bättre livskvalitet. Alla invånare i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland ska ha tillgång till bästa möjliga cancervård.