Vägen in i bröstcancervården är avgörande

Sidan publicerades 4 december 2015

Nu har det nationella kvalitetsregistret för bröstcancer kommit med sin årsrapport baserad på siffror från 2014. Kirurgen Malin Sund är processledare för bröstcancer inom Regionalt cancercentrum Norr. Hon konstaterar att norra regionen ligger väldigt bra till för de flesta av parametrarna som rapporten tar upp – trots geografiska utmaningar med långa avstånd.

– Det kanske är dags att göra om målnivåerna eftersom de flesta bröstcentra i landet uppnår uppsatta mål för bröstcancervården, säger Malin Sund.

Operation inom sex veckor

När det gäller operation inom sex veckor är statistiken för norra regionen inte genomgående positiv. Störst problem finns i Västerbotten, vid Norrlands universitetssjukhus och Västernorrland medan de övriga Norrlandslänen ligger inom rekommendationsspannet.

– Operationskapaciteten är för låg och man har prioriterat andra diagnoser framför bröstcancer, menar Malin Sund.

– Just nu ligger Västerbotten bra till och kan erbjuda operation inom tre-fyra veckor. Det beror på att 70 procent av patienterna med bröstcancer kan opereras dagkirurgiskt, vilket inte kräver slutenvårdsplatser.

Vägen in i vårdkedjan

Kommer kvinnan in i vården genom mammografiscreening finns tid avsatt för utredning och därefter en väl utarbetad väg vidare i vårdkedjan. En stor andel av dessa patienter får sin operation inom sex veckor även om skillnaderna är stora i regionen.

Problemet är att det inte finns samma upparbetade rutiner för de kvinnor som själva söker vård eller kommer via remiss. Norra regionen har störst skillnad, när det gäller väntetid till operation, mellan de olika ingångsvägarna.

– Alla med misstänkta brösttumörer borde tas hand på samma sätt som inom screeningen. Det borde inte vara någon skillnad på hur utredning planeras oavsett vilken väg man kommer in, menar kirurgen Malin Sund.

Bröstbevarande kirurgi

– Vi gör väldigt mycket bröstbevarande kirurgi. Norra regionen ligger traditionellt väldigt bra till, säger Malin Sund.

Skellefteå lasarett hamnar långt ned i tabellen med 40 procent bröstbevarande kirurgi. Men dessa siffror ska räknas ihop med Umeås. Norrlands universitetssjukhus och Skellefteå lasarett bildar ett gemensamt bröstcentrum i Västerbotten. Man har valt att lägga en större andel operationer där hela bröstet tas bort i Skellefteå och därför blir statistiken missvisande.

– Ibland ger inte heller bröstbevarande kirurgi det bästa kosmetiska resultatet. Då kan det vara bättre att ta bort bröstet och istället göra ett nytt, säger Malin Sund.

Strålbehandling vid spridning efter mastektomi

– Norra regionen har en tradition av att stråla enligt nationella riktlinjer och det finns en välorganiserad vårdkedja, vilket troligen gör att vi ligger bäst till i Sverige på detta område. Jämtland når 100 procent, säger Malin Sund.

– Vi lyckas bra trots att vi har de största geografiska utmaningarna. Patienter med lång resväg måste tillfälligtvis bosätta sig på en annan ort för att få strålning, vilket medför stora kostnader för Norrlandstingen.

Skillnaderna över landet kan bero på olika behandlingstraditioner.

Hormonsänkande behandling

Också när det gäller hormonsänkande behandling finns det skilda behandlingstraditioner i landets regioner. Norra regionen har haft en storleksgräns som innebär att patienter med tumörer mindre än 15 mm inte har fått hormonsänkande behandling. Behandlingen måste alltid vägas mot biverkningar. Samtliga Norrlandsting når över den lägre målnivån på 80 procent men siffrorna kommer att förbättras nu när storleksgränsen sänkts till 10 mm.

Cytostatikabehandling

Behandling med cytostatika efter en canceroperation ska minska risken för återfall. På detta område ligger den norra regionen riktigt bra till med en andel behandlade patienter på drygt 82 procent. En äldre patient med multisjuklighet klarar inte av en sådan behandling. Därför behandlas kvinnor som är 65 år och yngre i betydligt högre utsträckning än äldre kvinnor.

Kirurgen och processledaren Malin Sund anser att patienten behöver en bra inkörsport.

– Kommer patienten snabbt till operation kommer hon också snabbt till sin efterbehandling.

– När det standardiserade vårdförloppet införs i bröstcancervården är det två veckor till operation som gäller. Och då tillkommer fler vårdförlopp för andra diagnoser som också behöver göra fler operationer. Det blir en stor utmaning för landstingen, säger Malin Sund.

FAKTA Bröstcancer

Omkring 750 personer drabbas årligen av bröstcancer inom norra regionen. De flesta som insjuknar är mellan 55 och 65 år. Incidensen för bröstcancer ökar nämligen efter 40 års ålder och det är också då som alla kvinnor börjar kallas till mammografiscreening. Det finns en svag uppåtgående trend för bröstcancer i hela västvärlden.

Standardiserade vårdförlopp är ett sätt att möta det ökande antalet cancerfall. Vårdförloppen beskriver kriterierna för välgrundad misstanke, vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom varje cancerdiagnos, och vilka maximala tidsgränser som gäller för de olika åtgärderna. Standardiserade vårdförlopp införs inom bröstcancervården i hela landet under 2016.

Läs hela årsrapporten från det nationella kvalitetsregistret för bröstcancer:

Nationell rapport diagnosår 2014 (pdf)                

För mer information kontakta:

Malin Sund, bröstcancerkirurg och processledare inom RCC Norr via E-post: malin.sund@umu.se eller tfn 070-375 83 22.

Maria Sandberg, kontaktsjuksköterska och processledare RCC Norr via E-post: maria.sandberg@vll.se eller tfn 090-785 68 42.