Regionala cancerdagar i april

Sidan publicerades 29 april 2015

I mitten av april gick årets RCC Norr-dagar av stapeln. Det var regionala chefsamråd, arbetsgrupper, patientföreträdare, personal inom cancervård och cancerforskare som samlades i Umeå för att lyssna på föredrag och diskutera med varandra. Det är mycket som händer inom RCC just nu, både nationellt och regionalt.

Standardiserade vårdförlopp ska korta väntetiderna

En stor del av konferensens första dag upptogs av regeringens nationella satsning på kortare väntetider och högre kvalitet inom cancervården. Gunilla Gunnarsson (till vänster), nationell cancersamordnare, berättade att 500 mkr planeras att satsas per år 2015-2018. Det mesta av pengarna läggs på standardiserade vårdförlopp (SVF).

– Dagar av oviss väntan är besvärliga för patienten och att de skiljer så mycket i Gunilla Gunnarssonväntetid mellan olika landsting är inte okej, menade Gunilla Gunnarsson.

Helena Brändström är nationell samordnare för de standardiserade vårdförloppen. I sitt föredrag beskrev hon hur arbetet med vårdförloppen går till och på vilket sätt förloppen är uppbyggda.

– Tidsgränserna i de standardiserade vårdförloppen är målsättningar som cancervården kommer att sträva efter, steg för steg. Allt kommer inte att vara på plats från början men
Helena Brändströmcancervården måste sträva dit, menade Helena Brändström.

SVF innebär ett helt nytt synsätt som kommer att innebära snabbare flöden i vårdprocesserna. En stor vinst är att alla vet vad som förväntas, vilket leder till ett effektivare arbete och en bättre arbetssituation.

Regionalt ”snabbspår”

Redan 2011 startade ett regionalt samarbete för att korta ledtiderna och förbättra vårdkedjan för patienter med misstänkt cancer inom öra-näsa-halsklinikerna i norra regionen.

Brith Granström berättade att norrlandstingen har gått från en nationell jumboplacering till en tredjeplats då det gäller medianväntetiden från remissankomst till behandlingsbeslut. 2008 var medianväntetiden 48 dagar men den hade minskat till 29 dagar 2014.

Eva Westman redovisade en studie under rubriken: Från misstanke till behandling – har ”snabbspåret” kortat ledtider för patienter med ÖNH-cancer i Västernorrland? Resultatet från studien visar att antalet remisser visserligen har ökat med 70 procent men också att ett rent snabbflöde är signifikant snabbare. Vården har fått ett ökat fokus på snabb utredning för snabbare behandlingsstart.

Fakta standardiserade vårdförlopp:

· Under 2014 har SVF för fem pilotdiagnoser utarbetats: Akut Myeloisk leukemi (AML), huvud-halscancer, cancer i matstrupe och matsäck, prostatacancer och cancer i urinvägarna.

· Fler SVF för minst 10 cancerdiagnoser kommer att tas fram under 2015.

· SVF beskriver utredningar och behandlingar som ska göras inom respektive cancerdiagnos, och vilka maximala tidsgränser som gäller för olika åtgärder.

· SVF startar när en läkare beslutar att det finns en välgrundad misstanke om cancer. Kriterierna för välgrundad misstanke finns i SVF för respektive diagnos.

Läs hela nyhetsbrevet från RCC Norr!

Mer information runt hela väntetidssatsningen finns på cancercentrum.se