Palliativ utbildning via webben

Sidan publicerades 10 maj 2014

Hösten 2014 startar en webbaserad utbildning om allmän palliativ vård för omkring 30 000 vårdanställda i den norra regionen. – Målet är att alla patienter, oavsett vårdform och huvudman, ska kunna känna sig trygga och nöjda med den vård och omsorg de får under sin sista levnadstid, säger Sara Ekström, förbundsdirektör för Norrlandstingens regionförbund.

Utbildningen har kommit till genom ett uppdrag från de fyra Norrlandstingen till Regionalt cancercentrum norr.

Sara Ekström poängterar att det inte bara är patienterna som ska känna sig trygga. För att den palliativa vården ska fungera så bra som möjligt krävs det en trygg personal som har kunskap och kompetens att bland annat möta de fysiska och själsliga smärtor som kan uppkomma när man befinner sig i livets slutskede.

– Därför är det oerhört viktigt att så många som möjligt som möter dessa patienter genomför utbildningen, menar hon.

Eftersom utbildningen snart ligger på webben är allt som behövs för att gå den en dator, Internet och tid, totalt cirka 4,5 timmar.

– Tanken är att utbildningen ska kunna anpassas både utifrån verksamhetens och de anställdas möjligheter att avsätta tid, därför kan den göras i etapper, berättar Katarina Sedig, processledare för palliativ vård vid Regionalt cancercentrum norr.

Kommunanställda

Även om utbildningen tas fram inom Norrlandstingen så är förhoppningen att också de kommunanställda som jobbar med palliativa insatser i regionen ska gå utbildningen.

– Samtliga landsting i regionen har i sina handlingsplaner för cancervården slagit fast att berörd personal ska genomgå den. Men utbildningen erbjuds alla vårdformer och huvudmän där det finns palliativa patienter, förklarar Katarina Sedig.

Hon har själv en gedigen bakgrund inom den palliativa vården. Hon har jobbat som sjuksköterska i landstings- eller stiftelseregi inom sluten palliativ vård, hemsjukvård och på palliativa enheter.

– Förutom att jag för närvarande är processledare för den palliativa vården inom RCC Norr, är jag en del av rådgivningsteamet som stöttar de palliativa vårdteamen i Norrbotten, berättar Katarina Sedig.

Nationell kunskapsbrist

Utredningar av Socialstyrelsen och andra aktörer har visat att det finns kunskapsbrister och ojämlikheter inom den palliativa vården över hela landat.

– Många gånger kan svårigheten inom den allmänna vården vara att byta perspektiv från att ge botande, kurativ vård, till att bara ge lindring. Det är också stor skillnad mellan att jobba på specialiserade enheter och möta palliativa patienter dagligen till att göra det några gånger per år, menar Katarina Sedig.

Sedan 2008 finns en palliativ samverkansgrupp i regionen.

– Vi har varit verksamma med föreläsningar och utbildningar men på det viset når man bara en mindre del av alla de som vi vill nå ut till. Genom att göra utbildningen webbaserad kan vi rikta oss till flera yrkesgrupper och fler anställda.

Varierad och hög kvalitet

Arbetsterapeuter, sjukgymnaster, undersköterskor, sjuksköterskor, hemtjänstpersonal, personliga assistenter och läkare är några av alla man vill ska genomföra utbildningen.

– Detta ställer krav på att utbildningen håller hög kvalitet och väcker intresse. Vi vill även fånga upp de som redan tycker att de har kunskaper, säger Sara Kvarnängen, projektledare vid företaget Grade som utvecklar utbildningen i samarbete med den palliativa samverkansgruppen.

Utbildningen kommer att bestå av filmer med skådespelare som varvas med texter, uppgifter och speakerröster.

Den faktamässiga kvalitetsgranskningen görs av den palliativa samverkansgruppen.

– Utbildningen utgår från Socialstyrelsens riktlinjer och det nationella vårdprogrammet för palliativ vård, konstaterar Katarina Seding.

Fakta palliativ vård

I norra regionen dör drygt 1 procent av befolkningen varje år. Under 2011 rapporterades 9 900 dödsfall till befolkningsregistret. Av dessa är drygt 80 procent.

(7 900) väntade dödsfall, där patienten under kortare eller längre tid har palliativa vårdbehov. De vårdas på alla ställen i vårdkedjan: sjukhusens vårdavdelningar, kommunala boendeformer och i hemsjukvården.

På sjukhusens vårdavdelningar, oavsett specialitet, finns det varje dag en till fyra palliativa patienter på en vårdavdelning med 20 — 25 patienter. Väntade dödsfall på avdelningen kommer att ske varje eller varannan vecka.

Specialiserad palliativ vård i norra regionen – olika i olika län

Hospice: Det finns två hospice för palliativ vård i regionen: Axlagården i Umeå och Mellannorrlands Hospice, Sidsjön, Sundsvall.

Specialiserad hemsjukvård: Team finns i Skellefteå, Umeå, Sundsvall och Östersund.

Specialiserade rådgivnings-/konsultteam: Finns i Jämtland och Norrbotten och Södra Lappland.Palliativa slutenvårdsplatser - finns på fem sjukhus i Norrbotten.