Regionala skillnader inom cancervården

Sidan publicerades 3 december 2014

Idag har nya öppna jämförelser av cancervården presenterats. I rapporten jämförs landstingen i Sverige genom att olika aspekter av cancervården speglas i tabeller och diagram. 
Beatrice Melin, verksamhetschef på Regionalt cancercentrum norr, tycker det är bra att öppna jämförelser sammanställs för cancervården. – Det blir tydligt vad vi är bra på men också hur viktigt det är att ständigt arbeta med förbättringar, säger Beatrice Melin.

Norrbotten bäst på överlevnad vid bröstcancer

Den relativa femårsöverlevnaden vid bröstcancer skiftar mellan Norrlandstingen: I topp ligger Norrbotten med en femårsöverlevnad på 91 procent. För Jämtland och Västernorrland är motsvarande andel ca 88 procent och för Västerbotten 86 procent. Riksgenomsnittet ligger på 87,7 procent. 

– Norrbotten ligger åter i topp avseende överlevnad vilket återspeglar en sammanhållen vårdkedja med korta ledtider i alla steg samt en välfungerande mammografienhet, säger Malin Sund som är kirurg och processledare för bröstcancerområden inom RCC Norr. 

Då det gäller väntetiden från första besök hos specialist till start av behandling för bröstcancer, ligger Västerbotten sämst till i landet med 28 dagars väntan medan övriga Norrlandsting placerar sig bättre än riksgenomsnittet som är 20 dagar. 

– Tillgången till operationssalar har försämrats i Västerbotten vilket leder till långa väntetider då man prioriterat andra diagnoser före cancerkirurgi vid fördelning av resurser till operationssalar och vårdplatser, menar Malin Sund. 

Svårt att analysera statistiken

Håkan Olsson är kirurg och processledare för området kolorektalcancer inom RCC Norr. Han menar att analyser av väntetider är komplicerade. Remissvägar och rutiner varierar över landet och i flera storstäder sker diagnostiken vid separata enheter. Väntetiden avser då patienter som redan fått sin diagnos. Det är därför svårt att tolka och göra en rättvis analys av statistiken. 

– Generellt är processtiderna onödigt långa i svensk sjukvård och projekt pågår för att minska ledtiderna. En utbyggnad av skopiverksamheten pågår i norra regionen bl a med inrättande av skoperande sjuksköterskor för att öka kapaciteten, säger Håkan Olsson. 

Enligt öppna jämförelser omopereras 14,3 % i Västerbotten pga komplikationer inom 30 dagar efter primäroperation av ändtarmcancer. Motsvarande andel i riket är 10 %. 

– De ganska stora skillnaderna i registerdata mellan Norrlandstingen kan delvis förklaras av att det finns olika behandlingstraditioner inom norra regionen, menar Håkan Olsson. 

 

Läs mer om öppna jämförelser inom cancervården