Utbildningsdag för patient- och närståendeföreträdare inom RCC norr

RCC Norr inbjuder till en digital utbildningsdag för patient- och närståendeföreträdare inom RCC Norr. Det övergripande syfte med utbildningsdagen är att stärka patient- och närståendeföreträdare i sitt uppdrag och roll, samt att öka kunskapen inom områdena införandet av nya läkemedlen och kvalitetsregister. Dessa två områden lyfts ofta i olika sammanhang av patient- och närståendeföreträdare.

Tid: 29 mars 13:00 - 16:30

Plats: Online

Dagen erbjuder föreläsningar och möjlighet till diskussion för deltagarna.

Anmälan

Anmäl dig senast 22 mars via mejl till Katja.Vuollet@regionvasterbotten.se

Program

Agenda publiceras här i slutet av januari 2022.

Patient och närstående samverkan inom RCC

RCC har ett grundläggande uppdrag att stärka patientens ställning i cancervården. Att beakta patienters och närståendes upplevelser och synpunkter är en förutsättning för att kunna utveckla en personcentrerad och säker vård. Patienter och närstående är medskapare av framtidens cancervård.

Enligt den nationella cancerstrategin ska RCC engagera patient- och närståenderepresentanter i cancervårdens utformning och utveckling. Patient- och närståendeföreträdare finns därför med i stora delar av RCCs arbete, till exempel i patient- och närståenderåd (PNR) och i de diagnosspecifika vårdprocessgrupperna.