Väntetid SVF levercancer

Primär cancer i levern uppstår hos ungefär 700 personer varje år. Den utgår oftast från levercellerna (levercellscancer) eller gallgångarna inuti levern (kolangiocellulär cancer).

Andelen som kan bli föremål för kurativt syftande behandling (resektion, transplantation, ablativ behandling) ökar, men understiger idag 40 procent. Aktiv palliativ behandling ges till cirka en tredjedel.

Maximal ledtid är 29 dagar vid läkemedelsbehandling och 36 dagar vid kirurgi eller annan tumörspecifik lokalbehandling (t.ex. TACE eller ablation). Maximal ledtid för levertransplantation är 55 dagar. Som start av behandling anges då datum när patienten sätts upp på väntlista för transplantation. Det anges som ”annan behandling” i redovisningen.

För vissa patienter behövs kompletterande bilddiagnostiska undersökningar och leverfunktionsbedömning (utökad utredning). För dessa patienter är maximal ledtid förlängd ungefär en vecka. De anges som ”efter utökad utredning” i redovisningen.

SVF för levercancer omfattar diagnoserna ICD-10: C22.0, C22.1 och infördes 2016.

Notera om diagrammet

Diagrammet redovisar endast SVF som avslutats med att patienten har startat behandling (exempelvis läkemedel, kirurgi eller symtomlindrande palliativ behandling). SVF som avslutats av annan orsak (t.ex. när misstanke om cancer avskrivs) ingår inte i väntetidsrapporteringen. Ett undantag gäller SVF för allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer, som har en annan avslutspunkt.

Väntetidsuppgifterna ska tolkas med försiktighet

Väntetidsuppgifterna hämtas ur den nationella väntetidsdatabasen vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Täckningsgraden i regionernas inrapportering av SVF-mätpunkterna varierar, dels mellan regionerna, dels mellan diagnoserna. De siffror som redovisas här ger främst en övergripande bild av väntetidsläget på riksnivå. Jämförelser mellan regioner och mellan diagnoser ska därför göras med stor försiktighet. 

För att utvärdera uppföljningens kvalitet har en jämförelse gjorts mellan uppgifterna i väntetidsdatabasen och tillämpbara väntetidsuppgifter i de nationella kvalitetsregistren. Jämförelsen (som redovisas i en rapport) uppvisar skillnader både vad gäller täckningsgrad och väntetider. RCC rekommenderar därför att väga in uppgifter från både kvalitetsregistren och väntetidsdatabasen vid mer noggranna analyser av väntetiderna i vårdförloppen.

Rapport: Jämförelse av data i kvalitetsregister och nationella väntetidsdatabasen vid SKL 2018 (pdf)

Att vara uppmärksam på vid tolkning av väntetidsuppgifterna

  • Diagrammet uppdateras löpande i takt med att regionerna rapporterar och korrigerar uppgifterna i den nationella databasen. Detta är viktigt att notera vid jämförelser mellan olika tidsperioder och förklarar varför samma tidsperiod kan uppvisa olika uppgifter vid olika tillfällen.
  • Om färre än tio patienter rapporterats in från en region visas inte väntetiden. Uppgiften ingår dock i sammanställningen för riket.
  • För diagnoser med få fall varierar väntetiderna ofta kraftigt över tid eftersom enstaka fall får stor inverkan på mediantiden.
  • Vissa regioner har tekniska svårigheter att rapportera datumet för ”beslut om välgrundad misstanke” om det inträffar i primärvården. Då finns en risk att en annan mätpunkt i slutenvården används som start och att väntetiden därmed blir kortare. Följande SVF startar dock sällan eller aldrig i primärvården: Huvud- och halscancer, Livmoderhalscancer, Livmoderkroppscancer, Matstrups- och magsäckscancer, Sköldkörtelcancer och Äggstockscancer.

Väntetider innan SVF 

Det är svårt att hitta tidigare jämförande data för levercancer. I RCCs rapport Ingångsvärden som bygger på kvalitetsregister, redovisas data från 2015.

Det som redovisas är datum för radiologisk undersökning (likställt med datum för välgrundad misstanke) till datum för kirurgisk åtgärd (ej transplantation) för patienter med tidigare primär levercancer där ingen tidigare medicinsk eller avlastande behandling registrerats. Data finns endast för 148 patienter och 2,7 procent av dessa opererades inom 36 dagar.

Rapport Ingångsvärden, rapport 2, 2016 (pdf)

Annan uppföljning

I kvalitetsregistret finns fler kvalitetsindikatorer.

Nationellt kvalitetsregister för cancer i lever, gallblåsa och gallvägar