MENY

Gällande vårdförlopp gallblåsa och perihilär gallgång

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2018-09-11.

Utredning och beslut om behandling

Utredningsförlopp

Block A

Block B

Anamnes och klinisk undersökning, inkl. funktionsstatus enligt WHO och värdering av samsjuklighet.

Fyrfas DT lever eller MRT/MRCP lever med iv-kontrast

DT thorax

Vid perihilär tumör: MRT/MRCP

MDK

Block C

Block D

Kompletterande utredning, t.ex.:

- Borstcytologi

- FISH

- Kolangioskopi

- EUS (endoskopisk ultraljudsundersökning)

- Klinisk fysiologi

- Ultraljudsledd biopsi

- Tumörmarkörer

Gallvägsavlastning

 

 

Resultat av block A och B

Åtgärd

Tumörspecifik behandling är aktuell.

Block C och D utförs vid behov.

Palliativ symtomlindrande behandling är aktuell (ej tumörspecifik behandling).

Behandlingsbeslut.

Diagnos som inte omfattas av det standardiserade vårdförloppet.

Det standardiserade vårdförloppet avslutas och patienten remitteras till relevant enhet för utredning.

Multidisciplinär konferens (MDK)

Följande funktioner ska medverka vid MDK:

  • leverkirurg
  • radiolog inom området
  • onkolog och/eller hepatolog/gastroenterolog
  • kontaktsjuksköterska
  • föredragande med kännedom om patienten
  • koordinatorsfunktion
  • vid behov patolog
  • vid behov interventionell radiolog
  • vid behov endoskopist
  • vid behov palliativ kompetens.

Beslut om behandling

Beslut om behandlingsrekommendation ska fattas vid MDK. Registrering sker i det nationella kvalitetsregistret i enlighet med sedvanliga rutiner

Behandlingsbeslut ska fattas tillsammans med patienten och tillsammans med närstående om patienten önskar det.

Omvårdnad, rehabilitering och understödjande vård

Patienten ska erbjudas en namngiven kontaktsjuksköterska i samband med block A.

Kontaktsjuksköterskan ska arbeta enligt nationell arbetsbeskrivning, vilket bl.a. innebär att ansvara för att Min vårdplan upprättas och uppdateras, samt för aktiva överlämningar. Kontaktsjuksköterskan ska vid behov kunna förmedla kontakt med kurator eller annan rehabiliteringskompetens utifrån patientens behov.

Att optimera patienten inför kommande behandling är ett delat ansvar genom hela vårdkedjan.

Patienter ska uppmanas att avstå från rökning och alkohol före kurativt syftande behandling, och erbjudas professionell hjälp att klara detta.

Rehabilitering och symtomlindrande insatser bör övervägas tidigt i sjukdomsprocessen, se det nationella vårdprogrammet för rehabilitering och palliativ vård.

Kommunikation och delaktighet

Alla beslut om utredning och behandling ska ske i samråd med patienten, och även med de närstående om patienten önskar. Patienter ska vid behov erbjudas professionell tolk.

Patienten ska informeras i enlighet med patientlagen (kapitel 3), vilket bl.a. innebär att ge information om vilka behandlingsstrategier som kan vara aktuella och vilken strategi man rekommenderar, inklusive behandlingens syfte och biverkningar.

Den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i och betydelsen av den lämnade informationen.