Cancerprevention Mellansverige

Förebyggande insatser för att minska risken för insjuknande i cancer, samt att öka hälsosamma levnadsvanor är en central uppgift för RCC Mellansverige.

Så arbetar vi med prevention

Levnadsvanor såsom tobaksbruk, riskbruk alkohol, fysisk aktivitet, kostvanor, solvanor och andra yttre faktorer har en stor betydelse för uppkomsten av cancer.

Världshälsoorganisationen WHO bedömer att en tredjedel av all cancer kan förebyggas genom livsstilsförändringar.

Den nationella cancerstrategin, SoU 2009:11 har ett tydligt fokus på primär- och sekundärprevention. Ett av målen i strategin är också att minska såväl regionala skillnader som skillnader mellan olika befolkningsgrupper vad gäller insjuknande och överlevnad i cancersjukdom.

RCC Mellansverige arbetar med att utforma, genomföra och följa upp sjukvårdsregionens arbete med förebyggande insatser, tidig upptäckt av cancer och hälsosamma levnadsvanor.

RCC:s arbete med levnadsvanor inom hälso- och sjukvården utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet) den europeiska kodexen mot cancer.

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, Socialstyrelsen

Europeiska kodexen mot cancer

Mer information om cancerprevention

Nedan hittar du länkar till webbplatser med bra information kopplat till cancerprevention.

Hälsokalkylatorn från HFS-nätverket

Hälsokalkylatorn är ett hälsoekonomiskt verktyg i form av en datorapplikation. Syftet med Hälsokalkylatorn är att den ska vara till hjälp för medlemsorganisationer så att frigjorda, framtida vårdresurser, via förbättrade levnadsvanor i befolkningen, kan kalkyleras.

Hälsokalkylatorn, HFS

Levnadsvanor

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om hälsosamma levnadsvanor.

Levnadsvanor, Folkhälsomyndigheten

Föreningen Sjuksköterskor i cancervård har tagit fram informationsmaterial kring levnadsvanor, både riktat till vårdteamet och till patienten. Dessa hittar du på Sjuksköterskor i cancervårds webbplats.

Broschyrer om levnadsvanor, Sjuksköterskor i cancervård

Information om sol och solarium

Strålsäkerhetsmyndigheten tillhandahåller nyttig information om att vistas i solen och användande av solarium.

Om sol och solarium, Strålsäkerhetsmyndigheten

Tobak

Både Cancerfonden och Folkhälsomyndigheten tillhandahåller nyttig information tobak och hur nyttjande av tobak påverkar din hälsa.

Om rökning, Cancerfonden

Om tobak, Folkhälsomyndigheten