Palliativa råd Mellansverige

För att möjliggöra en likvärdig palliativ vård i hela Sjukvårdsregion Mellansverige bör varje region ha ett palliativt råd. Rådet ska ha ett tydligt uppdrag och mandat att föreslå åtgärder och förändringar i regionens arbete med palliativ vård.

Det palliativa rådet ska verka för att fånga upp behov och strukturera insatser samt utveckla det multidisciplinära teamarbetet inom den palliativ vården. Palliativa rådet möjliggör också en bättre samverkan mellan olika vårdgivare, vilket är viktigt då patienter med palliativa vårdbehov finns överallt inom vården.

Det palliativa rådet har en rådgivande funktion till ledning och verksamheter och ska bestå av representanter från regionens slutenvård, primärvård samt representanter från kommunala och privata aktörer.

Mål med palliativa råd

Palliativa råd ska verka för att:

  • säkerställa en god och jämlik palliativ vård för alla oavsett diagnos, vårdform eller bostadsort i länet,
  • utveckla den palliativa vården i samma takt som övrig hälso- och sjukvård,
  • den palliativa värdegrunden ska vara en självklar utgångspunkt för berörd vårdgivare.

Mer information om palliativa råd och dess uppdrag finns i uppdragsbeskrivningen.

Uppdragsbeskrivning för palliativa råd i Mellansverige (pdf, nytt fönster)