Palliativa råd Mellansverige

RCC Uppsala Örebro föreslog att det inom varje region skulle bildas ett formellt palliativt råd med ett tydligt uppdrag och med mandat att föreslå förändringar i arbetssättet för att få en mera likvärdig palliativ vård i regionen. Idag finns det i sex av sju regioner.

Ett palliativt råd ska fånga upp behov, strukturera insatser för behövande patienter och utgöra en grund för en utveckling av ett aktivt multidisciplinärt arbete kring den palliativa patienten. Det palliativa rådet kan möjliggöra en bättre samverkan mellan olika vårdgivare.

Det palliativa rådet har en rådgivande funktion till ledning och verksamheter och ska bestå av representanter från regionens slutenvård, primärvård samt representanter från kommuner.

Enligt beslutade åtgärder i Utvecklingsplanen för Mellansverige (f.d. Uppsala Örebro) skulle palliativa råd vara införda i alla regioner under 2015. Huvudmännen ska genom särskilda avtal ta ett aktivt ansvar för barn och ungdomars (under 18 år) palliativa vård, både i hemmiljö och i vårdmiljö.

Mer information om palliativa råd i Mellansverige

Palliativa rådet i Region Dalarna

Palliativa rådet i Region Sörmland

Palliativa rådet i Region Värmland

Palliativa rådet i Region Örebro län