Uppföljning nivåstrukturering

RCC i samverkan har uppdraget att följa upp verksamheten vid nationella vårdenheter. Detta uppdrag gäller tills Socialstyrelsen har överfört vårduppdraget till nationell högspecialiserad vård.

Uppföljningen har skett löpande halvårsvis men kommer from 2022 ske årligen med redovisning av behandlingsvolymer och remitteringsmönster. Uppföljningen redovisas för RCCs referensgrupp för nivåstrukturering.

Utöver den löpande uppföljningen har RCC i samverkan tidigare genomfört platsbesök vid nationella vårdenheter ungefär vartannat år. En mer omfattande uppföljning av verksamheterna har skett två respektive fyra år efter start utifrån en fastställd mall.

Uppföljning av nationella vårdenheter 2017-2019

Samtliga nationella vårdenheter som varit igång två respektive fyra år har lämnat en skriftlig uppföljning av sin verksamhet till RCC i samverkan.

RCC i samverkan har sammanfattat uppföljningen av de nationella vårdenheter som var verksamma 2017-2018. De anges oftast till 19 enheter men i sammanfattningen här beskrivs de som 23 beroende på att vulvacancerbehandling bedrivs vid såväl fyra kirurgiska enheter som fyra onkologiska enheter.

Uppföljning av nationellt nivåstrukturerade verksamheter inom cancervården (pdf, nytt fönster)

Uppföljningen blir en del i RCCs överlämning till Socialstyrelsens arbete med högspecialiserad vård. I juni 2019 överlämnades fyra års-uppföljningen av de nationella vårdenheterna för peniscancerbehandling till Socialstyrelsen.

En nationell PREM-enkät planeras 2020 för komplettering med patienternas syn på framförallt resor och boende.

Workshop med nationella vårdenheter

Trygghet, tillgänglighet och hög kvalitet stod i centrum när RCC i samverkan anordnade en workshop 2018 för att diskutera erfarenheter från arbetet i de nationella vårdenheterna. Dagen fokuserade på några kritiska framgångsfaktorer för hela vårdprocessen.

  • Avgörande är en välfungerande samverkan mellan remitterande enheter och de nationella vårdenheterna.
  • Den nationella multidisciplinära konferensen är fundamental såväl för samverkan som för hög medicinsk kvalitet.
  • Tillgänglighet till vård och behandling liksom uppföljning av de nationella vårduppdragen var två andra viktiga områden som belystes.

Uppföljning av regionala rekommendationer

RCC i samverkan har, i samband med beslutsrekommendationer avseende nationell nivåstrukturering, även givit regionerna rekommendationer gällande regional nivåstrukturering. Under våren 2019 följde RCC i samverkan upp rekommendationer från 2016. Läs vidare om erfarenheterna av regionala rekommendationer i rapporten.

Rapport regional nivåstrukturering (pdf, nytt fönster)

Någon ytterligare uppföljning av dessa rekommendationer är inte planerad.