Inrapportering till cancerregistret i Mellansverige

Cancerregistret är ett hälsodataregister på Socialstyrelsen, vars syfte är att kartlägga cancersjukdomars förekomst och förändringar över tid. Det är lagstadgat att rapportera in till cancerregistret.

Uppgiftsskyldigheten till cancerregistret regleras i lagen om hälsodataregister (1998:543) och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till cancerregistret (HSLF-FS 2016:7).

Vem har uppgiftsskyldighet?

Alla som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård, vilket innefattar region, kommuner och privata vårdgivare, har uppgiftsskyldighet till cancerregistret. Det är vårdorganisationen som ska se till att det finns en bra infrastruktur för att lämna in uppgifterna.

Vad ska rapporteras?

Alla nyupptäckta tumörer och tumörliknande tillstånd som upptäcks vid klinisk diagnostik (innefattar även bilddiagnostik), morfologisk undersökning, annan laboratorieundersökning och klinisk obduktion, ska rapporteras in till cancerregistret.

  • Alla maligna tumörer inklusive hematologiska maligniteter
  • Premaligna tumörer av typ grav atypi/dysplasi, samt epiteliala och melanocytära in situ förändringar
  • Vissa godartade tumörer och tumörliknande tillstånd (se §5)
  • Förändringar som inger stark misstanke om malignitet
  • Ändringar avseende tidigare rapporterade uppgifter (förtydligad diagnos, annan diagnos, avskriven malignitet)

Vem rapporterar in?

Inrapportering skall ske både av den för vården ansvariga läkaren och av den läkare som morfologiskt eller vid annan laboratorieundersökning fastställt en anmälningspliktig diagnos.

OBS! Att tumörer som endast diagnostiserats kliniskt eller med bilddiagnostisk också skall anmälas.

Hur går anmälan till?

Anmälan skickas till Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro.

Från klinisk verksamhet:

Från övriga rapporterande enheter:

  • Enligt särskild rutin
  • Uppgifter om basalcellscancer (basaliom) ska anmälas av patologavdelning direkt till Socialstyrelsen

Mer information

Anmälan via kvalitetsregister eller via canceranmälningsblanketten

Sammanfattning och kommentarer till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till cancerregistret

Om rapportering till Cancerregistret respektive kvalitetsregister