Aktuell statistik - september 2014

Prostatacancer

Prostatacancer – indikatorer för god vård (kvalitetsindikatorer)

Socialstyrelsen har tagit fram 42 indikatorer för nationella riktlinjer för bröst, prostata, tjocktarms- och ändtarmscancervård. Dessa omfattar såväl övergripande som tumörspecifika indikatorer för god vård. Indikatorerna är mått som avser att spegla kvaliteten i vården och ska kunna användas som underlag för verksamhetsuppföljning och öppen redovisning av hälso- och sjukvårdens processer och resultat.

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män med ca 9 000 nyinsjuknande per år. Flertalet män som insjuknar är över 70 år. Tidigare undersökningar har visat att det finns uttalade regionala variationer i handläggningen av prostatacancer. Vi redovisar här tre utvalda indikatorer för Uppsala-Örebro regionens landsting för kalenderår 2011, 2012 och 2013. De omfattar: 

- Väntetid: tid mellan inremiss och första besök hos specialist (Fig 1). 

- Aktiv monitorering av män 70 år eller yngre vid diagnos av prostatacancer av låg risk typ (Fig 2). 

- Kurativt syftande behandling vid lokaliserad prostatacancer med hög risk bland män yngre än 75 år (Fig 3).

Informationen är inhämtad från Nationella Prostatacancerregistret vars fullständiga årsrapport för 2013 finns tillgänglig både på www.npcr.se  och RCC Uppsala Örebros hemsida.

 

Fig 1. Det finns uttalade variationer i väntetider mellan regionens landsting. Inget landsting når upp till målnivån att 90 % av patienterna skall vänta i högst 60 dagar. År 2013 träffade 78 % av patienterna i Uppsala län en specialist inom 60 dagar jämfört med 45 % av patienterna i Värmlands län. 

Fig 2. Flera landsting ligger nära målet att 95 % av män 70 år eller yngre och prostatacancer av låg risk typ erhåller aktiv monitorering. Den lägsta andelen ses i Örebro (50 %) och Värmland (40 %).

Fig 3. Målnivån att 60 % av män yngre än 75 år med lokaliserad prostatacancer med hög risk skall erhålla kurativt syftande behandling uppnås i samtliga landsting med en variation mellan 64 – 93 %.