Aktuell statistik - mars 2014

Multidisciplinär teamkonferens (MDT) i Uppsala-Örebroregionen

För att öka kvaliteten i handläggningen är det av stor vikt att cancerpatienter innan slutgiltigt behandlingsbeslut bedöms i samråd mellan specialister från olika discipliner i s k multidisciplinär konferens (MDT).

Att detta genomförs bedöms som en viktig indikator för cancervårdens kvalitet. 

Här redovisas andelen patienter i Uppsala-Örebroregionen med bröst-, lung-, urinblåse-, njur-, tjocktarms- samt ändtarmcancer som bedömts i MDT 2010 respektive 2012. För samtliga cancerformer ses för så gott som samtliga kliniker en förbättring mellan 2010 och 2012. Det finns dock stort utrymme för fortsatta förbättringar då variationerna mellan både de olika cancerdiagnoserna och behandlande kliniker är stort.

Regiongenomsnittet (andelen patienter i respektive diagnos som bedömts i MDT) var 2012:

Bröstcancer: 97 %
Lungcancer: 78 %
Urinblåsecancer: 34 %
Njurcancer: 40 %
Tjocktarmscancer: 77 %
Ändtarmscancer: 98 %

Uppgifterna är hämtade från regionala kvalitetsregister. 

Figur 1.Andelen bröstcancerpatienter som tagits upp på preterapeutisk MDT-konferens, för samtliga patienter, diagnosår 2010 och 2012. Sjukhus utanför regionen samt sjukhus som till diagnosår 2012 bidrog med färre än 5 fall har exkluderats.

På alla sjukhus i regionen utom på ett har andelen bröstcancerpatienter som tagits upp på preterapeutisk MDT-konferens uppgått till nästan 100%. Andelen för diagnosår 2010 var något lägre. För hela regionen ligger genomsnittet på 97 % för 2012.

Figur 2. Andelen lungcancerpatienter som tagits upp på preterapeutisk MDT-konferens, för samtliga patienter, diagnosår 2010 och 2012.  Sjukhus utanför regionen samt sjukhus som till diagnosår 2012 bidrog med färre än 5 fall har exkluderats.

På de flesta sjukhus i regionen har andelen lungcancerpatienter som tagits upp på preterapeutisk MDT-konferens ökat mellan diagnosår 2010 och 2012. På alla sjukhus utom två uppgår andelen som diskuterats i preterapeutisk MDT-konferens till > 80 % för diagnosår 2012. För hela regionen ligger genomsnittet på 78 %.

Figur 3. Andelen patienter med urinblåsecancer som tagits upp på preterapeutisk MDT-konferens, för samtliga patienter, diagnosår 2010 och 2012. Sjukhus utanför regionen samt sjukhus som till diagnosår 2012 bidrog med färre än 5 fall har exkluderats.

Andelen patienter som diskuterats på preterapeutisk MDT-konferens varierar kraftigt mellan sjukhusen i regionen (3-49 %) för diagnosår 2012. För flertalet sjukhus har andelen ökat mellan diagnosår 2010 och 2012. För hela regionen ligger genomsnittet på 34 % för 2012. I den regionala rapporten för diagnosår 2012 presenteras andelen fall som diskuterats i preterapeutisk MDT-konferens för urinblåsecancer med stadium ≥ T1. För dessa är regionmedelvärdet 43 %.

Figur 4. Andelen njurcancerpatienter som tagits upp på preterapeutisk MDT-konferens, för samtliga patienter, diagnosår 2010 och 2012.

För njurcancer ökade andelen patienter i regionen som genomgått preterapeutisk MDT-konferens från 26 % år 2010 till 40 % år 2012. På fyra av tio sjukhus syntes dock ingen ökning under perioden. Spridningen mellan sjukhusen var stor, mellan 10 % och 100 %. Endast på två sjukhus uppgick andelen år 2012 till mer än 50 %. 

Figur 5. Andelen koloncancerpatienter som tagits upp på preterapeutisk MDT-konferens, för samtliga patienter exklusive de som opererats akut eller genomgått polypektomi som enda åtgärd, diagnosår 2010 och 2012. Sjukhus utanför regionen samt sjukhus som till diagnosår 2012 bidrog med färre än 5 fall har exkluderats.

På nästan samtliga sjukhus i regionen har andelen koloncancerpatienter som tagits upp på preterapeutisk MDT-konferens ökat markant mellan år 2010 och 2012. Andelen varierar dock fortfarande kraftigt mellan sjukhusen, från mindre än 10 % upp till 100 %. För hela regionen ligger genomsnittet på 77 %. 

Figur 6. Andelen rektalcancerpatienter som tagits upp på preterapeutisk MDT-konferens, för samtliga patienter exklusive de som genomgått polypektomi som enda åtgärd, diagnosår 2010 och 2012. Sjukhus utanför regionen samt sjukhus som till diagnosår 2012 bidrog med färre än 5 fall har exkluderats.

Likt koloncancer har andelen rektalcancerpatienter som tagits upp på preterapeutisk MDT-konferens ökat på nästan samtliga sjukhus i regionen mellan år 2010 och 2012. Vad gäller rektalcancer låg dock de flesta sjukhus redan under den tidigare perioden på en tämligen hög nivå. Regionsgenomsnittet år 2012 var 98 % med en mycket blygsammare spridning på 95-100 % mellan sjukhusen än för koloncancer.