Delprojekt i barncancersatsningen Mellansverige

Inom ramen för barncancersatsningen i Sjukvårdsregion Mellansverige bedrivs i nuläget fyra delprojekt som på olika sätt syftar till att stärka barncancervården i sjukvårdsregionen.

Delprojekt 1–2: SCT och kompetenslyft

Delprojekt 1 och 2 är sammanvävda. I delprojekt 1 ska det byggas upp en verksamhet för stamcellstransplantationer (SCT) vid barnonkologen i Uppsala. Idag görs allogena SCT på barn i vuxensjukvården hos verksamhetsområdet blod- och tumörsjukdomar (BOT) vid Akademiska sjukhuset, men deras kapacitet att ta emot barn är mycket begränsad och från och med i år måste alla barn under 15 år skickas till andra regioner eller utomlands för att få sin SCT-behandling.

I delprojektet ingår ombyggnation (finansierad utanför barncancersatsningen), nyrekrytering och kompetensutveckling samt framtagande av dokumentation. Målet är att alla barn i Sjukvårdsregion Mellansverige ska få sin SCT i Uppsala och att de ska vårdas på barnonkologen i bekant miljö av personal som är vana att arbeta med barn. SCT-verksamheten vid barnonkologen kommer att bedrivas i nära samarbete med BOT.

I delprojekt 2 ingår ett allmänt kompetenslyft för personalen vid barnonkologen då nya behandlingsmetoder och högre grad av intermediärvård ställer högre krav på personalens kompetens.

Delprojekt 3: Bryggan

Delprojekt 3 kallas ”Bryggan” och innebär att etablera en tydlig process för att förbättra övergången från att barnen får sin avslutande cancerbehandling till att de överförs till vuxensjukvård efter 18 års ålder. I delprojektet ingår att etablera en ny 13-årsmottagning som en del av Bryggan-processen. Genom en 13-årsmottagning skulle komplikationer kunna upptäckas tidigare och insatser därmed sättas in tidigare. I delprojektet behöver bland annat rutiner för uppföljning av komplikationer tas fram. Barn som avslutar sin cancerbehandling efter 13 års ålder kommer kallas till en liknande mottagning vid 17 år.

I mars 2021 gjorde SVT ett inslag om den nya 13-årsmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Här ska barn och unga som haft cancer få hjälp, SVT mars 2021

Målet med projektet är att alla barn ska få den uppföljning de har rätt till enligt vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer samt att barn och föräldrar ska vara väl informerade om vad uppföljningsprocessen innebär.

Vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer, Kunskapsbanken

Delprojekt 4: Uppföljningsmottagning

Uppföljningsmottagning bedrivs i vuxensjukvården som en fortsatt länk i uppföljningskedjan när de unga vuxna som tidigare behandlats för barncancer överförts till vuxensjukvården. Idag finns en uppföljningsmottagning vid BOT för sjukvårdsregionens patienter som haft hjärntumörer eller andra solida tumörer, men en formell uppföljningsmottagning saknas för patienter som haft hematologiska maligniteter.

I delprojekt 4 ska den befintliga uppföljningsmottagningen formaliseras och dokumenteras och utökas med verksamhet för hematologiska maligniteter. Målet är att alla patienter som behandlats för cancer som barn ska ges chansen att få fortsatt uppföljning och stöd vid en gemensam uppföljningsmottagning.

Delprojekt 5: Neurokognitiv rehabilitering

Delprojekt 5 rör rehabilitering för barn och ungdomar som haft hjärntumör eller förvärvat hjärnskador efter cancerbehandling. Delprojektet ska genomföra en gapanalys mellan nuläge och börläge gällande rehabilitering i hela sjukvårdsregionen. Representanter från samtliga sex regioner (Värmland är ej med i samarbetet) kommer att vara delaktiga i delprojektet.

Analysen ska resultera i ett förändringsförslag som beskriver hur gapet mellan det vi gör och det vi inte gör ska fyllas med resurser och rutiner för att nå riktlinjerna i rehabiliteringsbilagan till det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer.

Nya delprojekt

Idéer till nya delprojekt inom ramen för barncancersatsningen i Sjukvårdsregion Mellansverige är varmt välkomna. Kontakta projektledare Sara Saltin om du har en idé som du vill ventilera eller fyll i idébeskrivningen nedan.

Mall för idébeskrivning, delprojekt inom barncancer (Word)