Patient- och närståendeföreträdare i RCC Mellansveriges vårdprocessgrupper

För att öka patienternas inflytande och delaktighet i vårdprocesserna ingår patient- och närståendeföreträdare i RCC Mellansveriges regionala vårdprocessgrupper.

Patient- och närståendeföreträdarna bidrar med erfarenheter och kunskap utifrån patientens fokus i syfte att utveckla vårdprocessen inom respektive vårdprocessgrupp.