Uppdragsbeskrivning för kontaktsjuksköterska

Alla cancerpatienter ska erbjudas en fast vårdkontakt på den cancervårdande kliniken. Kontaktsjuksköterska ska ha det övergripande ansvaret för patienten och närstående under hela vårdkedjan. I uppdraget ingår bland annat att informera om kommande steg i behandlingen, skapa tillgänglighet och kontinuitet, att stödja vid krisreaktioner och att förmedla kontakter med andra yrkesgrupper.

Det regionala arbetet med att utveckla kontaktsjuksköterskefunktionen har resulterat i att alla landsting/regioner har nu uppdragsbeskrivning för kontaktsjuksköterska. Dokumentet skrivs på av verksamhetschef och kontaktsjuksköterska.

Många arbetsplatser har också arbetsbeskrivningar där kontaktsjuksköterskas arbetsuppgifter är mer konkret preciserade. Detta dokument skrivs på av enhetschef/närmsta chef och kontaktsjuksköterska.

Nedan kan du läsa och ladda ner uppdragsbeskrivningar

Dalarna
Gävleborg
Sörmland
Uppsala
Värmland
Västmanland
Örebro