Remissversion och remissvar för cancerplan 2022

Här finns remissversionen av cancerplan 2022-2024 och information om hur du går tillväga för att skicka in remissvar.

Remissversion

Cancerplan 2022-2024, remissversion (Word)

Skicka in remissvar

Remissvar skickas senast fredag 16 april via e-post till:
annika.larsson@rccmellan.se

För att skriva ett remissvar, öppna remissversionen och använd funktionen "Spåra ändringar" (under fliken Granska) eller infoga kommentarer. Det går även bra att skriva remissvaret i ett separat dokument.

Synpunkter

Vi önskar särskilt synpunkter kring de valda aktiviteterna.

 • Aktiviteternas innehåll. Beskriver de vad som behövs göras för respektive område i för en förbättrad cancervård? Eller finns det aktiviteter som det är viktigare att arbetet fokuseras kring? Ge gärna konkreta förslag på ändringar och tillägg.
 • Ansvariga för aktiviteterna. Är rätt aktör vald för den givna aktiviteten?
 • Det finns en tidsram för när aktiviteterna ska göras. Dessa är ofta inte specificerade mer än 2022-24. För vilka aktiviteter kan tidsramen sättas snävare?

Remissutskick

RCC Mellansverige har skickat remissutskick till följande instanser:

 • RCC styrgrupp
 • Regionernas cancersamordnare (skickar i sin tur vidare till lokalt cancerråd/LPO cancer, linjeorganisationen samt till andra i regionen som ska inkluderas i cancerplanens aktiviteter)
 • Samverkansnämndens ledningsgrupp
 • RCC:s sjukvårdsregionala vårdprocessgrupper, arbetsgrupper och nätverk
 • RCC:s patient- och närståenderåd
 • RUR
 • RPO Äldres hälsa
 • RPO Levnadsvanor