Till regionspecifikt innehåll

Strategisk utvecklingsplan

Regionala cancercentrum ska utarbeta en strategisk utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen.

Planen ska baseras på de utmaningar som finns i respektive region och ska utgöra grunden för RCCs långsiktiga arbete med förebyggande insatser, cancervård, utbildnings- och kompetensfrågor samt forsknings- och innovationsfrågor.

I planen ska RCC beskriva långsiktiga strategier för samarbete med andra RCC på nationell nivå, kring till exempel vården av patienter med sällsynta eller svårbemästrade cancersjukdomar, och hur RCC avser delta i internationella samarbeten. Samtliga RCC har tagit fram en strategisk utvecklingsplan. Du hittar dem på de regionala sidorna.

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Cancerplan Mellansverige

RCC Mellansveriges cancerplan gäller till och med 2018. Från och med 2019 och fram till och med 2021 gäller en uppdaterad versionen av cancerplanen. På den här sidan hittar du gällande cancerplan, tidigare versioner och information om arbetet med cancerplanen.

Cancerplan Mellansverige

Cancerstrategi i norr

Långsiktig strategi för cancervården i norra sjukvårdsregionen – 2025

Cancerplan för norra sjukvårdsregionen

Cancerplanen gäller för perioden 2019–2021 och har fastställts av förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet, att gälla från och med 190601.

Cancerplanen bygger på tidigare utvecklingsplaner och inkluderar också kompetensförsörjning och nivåstrukturering, som tidigare har redovisats i separata planer.

Regional cancerplan för norra sjukvårdsregionen 2019–2021 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Uppföljning av sjukvårdsregional cancersplan

Uppföljning (2020) av den sjukvårdsregionala cancerplanen 2019–2021(pdf, nytt fönster)

Processarbetsgruppernas underlag till cancerplanen 

Samtliga bilagor är PDF-filer som öppnas i nytt fönster.

Bilaga 2A Barnonkologi

Bilaga 2B Radiologi, Röntgen

Bilaga 2C Blodcancer

Bilaga 2D Bröstcancer

Bilaga 2E Cancerrehabilitering

Bilaga 2F Cancer utan känd primärtumör, CUP

Bilaga 2G Gynekologisk cancer

Bilaga 2H Hjärntumörer

Bilaga 2I Hudmelanom, hudcancer

Bilaga 2J Huvudhalscancer

Bilaga 2K Tjock- och ändtarmscancer

Bilaga 2L Livmoderhalscancerprevention

Bilaga 2M Lungcancer

Bilaga 2N Mammografiscreening

Bilaga 2O GEP-NET

Bilaga 2P Njurcancer

Bilaga 2Q Palliativ process

Bilaga 2R Patologi, målnivåer

Bilaga 2S Peniscancer

Bilaga 2T Vägen in i cancervården, Prevention, Primärvård

Bilaga 2U Prostatacancer

Bilaga 2V Sarkom

Bilaga 2W Sköldkörtelcancer

Bilaga 2X Testikelcancer

Bilaga 2Y Cancer i urinblåsa och urinvägar

Bilaga 2Z Tumörer i övre mag-tarmkanalen

Tidigare uppföljningar

PDF-filer som öppnas i nytt fönster

Uppföljning (2019) av regional cancerplan 2019—2021

Uppföljning (2018) av regional utvecklingsplan för cancervården 20162018

Uppföljning (2017) av Regional utvecklingsplan för cancervården 2016–2018

Tidigare regionala utvecklingsplaner

Regional utvecklingsplan för cancervården i norra regionen 2016–2018

Bilaga 1 Målnivåer till utvecklingsplan 2016–2018

Regional utvecklingsplan för cancerområdet RCC 2013–2015 rev 2014

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotlands uppdrag är att utveckla och följa upp cancervården i sjukvårdsregionen. Cancerplanen för 2020–2023 har tagits fram i dialog med bland annat hälso- och sjukvården, patienter, närstående, forskare samt allmänheten..

Regional cancerplan Stockholm Gotland

Regional cancerplan Södra sjukvårdsregionen

cancerplanDen nya cancerplanen Cancerplan för Södra sjukvårdsregionen 2019–2022 har tagits fram enligt regeringens förordning som förtydligades i Långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården. I cancerplanen vidareutvecklas den nationella cancerstrategin, och den nya inriktningen har ett tydligare fokus på patientens ställning och preventiva insatser för tidig diagnostik genom screeningprogram.

Långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården, Regeringskansliet

Nya områden är barn med cancer och jämlik tillgång till medicinteknik. Cancerplanen följer indelningen i regeringens förordning, men innehåller även en demografisk bakgrund för Södra sjukvårdsregionen samt områden som är specifika för den Södra sjukvårdsregionen.

I den nya cancerplanen för Södra sjukvårdsregionens fortsatta arbete med cancervården poängteras:

 • tydligt fokus på tidig diagnostik
 • satsning på barn med cancer
 • rehabiliteringsinsatser för redan drabbade individer

Underlaget till cancerplanen har tagits fram av RCC Syds medarbetare tillsammans med cancersamordnare, regionala patientprocessledare och kontaktsjuksköterskor i Södra sjukvårdsregionen. Den regionala cancerplanen godkändes av Södra regionvårdsnämnden 3 maj 2019.

Cancerplan för södra sjukvårdsregionen 2019-2022, version 20190701

Power Point-presentation cancerplan för södra sjukvårdsregionen

Vill du beställa tryckt exemplar av cancerplanen kontakta Ingrid Vogel

Vägen framåt RCC Sydöst.PNGVägen framåt RCC Sydöst - Regional utvecklingsplan för cancervård i sydöstra sjukvårdsregionen, 2020-2023.

RCC i samverkans måldokument ”Vägen framåt” ligger till grund för RCC Sydösts regionala utvecklingsplan. Våra mål och aktiviteter de kommande åren utgår ifrån RCC i samverkans tio utvecklingsområden som regeringen anser att RCC:s arbete ska vara inriktat på under de kommande åren.

Mål specifika för Sydöstra sjukvårdsregionen finns preciserade längst ner under varje målområde.

Regional utvecklingsplan för Västra sjukvårdsregionen

Sedan våren 2015 finns det en politiskt beslutad utvecklingsplan för cancervården i Västra sjukvårdsregionen. Planen "En ännu bättre cancervård" innehåller sex strategiska utvecklingsområden och ett antal inriktningsmål. 

Bild på omslagUtgångspunkten i planen är hur en långsiktigt hållbar cancervård kan skapas. Bakgrunden är bland annat att allt fler får cancer någon gång under livet och att allt fler överlever eller lever med kronisk cancer, vilket ställer ökade krav på cancervården.

De utvecklingsområden som har valts ut är:

 • Patientperspektiv i en behovsstyrd cancervård
 • Förebyggande insatser och evidensbaserad screening 
 • Tidig upptäckt av cancer 
 • Sammanhållna patientprocesser 
 • God palliativ vård 
 • Kompetensförsörjning, forskning och verksamhetsutveckling

Planen belyser vad som behöver göras på både regionnivå, förvaltningsnivå och verksamhetsnivå. Arbetet med att ta fram planen har letts av Bo Hallin, projektledare vid RCC Väst. Den har tagits fram i samarbete med både patientrepresentanter, förvaltningsledning och centrala kanslier.

Planen beslutades under våren av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen och Hälso- och sjukvårdsutskottet i Region Halland. Det kommer att skickas ut en tryckt version till flertalet chefer i regionerna och planen finns även att läsa på webben för alla som är intresserade.

Utvecklingsplanen har karaktären av en förändringsagenda. Förhoppningen är att det ska bli ett dokument som engagerar medarbetare och ledare på alla nivåer inom det fortsatta utvecklingsarbetet.

Utvärdering av genomslaget av den regionala utvecklingsplanen

Projektrapporten "Utvärdering av genomslaget av den regionala cancerplanen i västra sjukvårdsregionen med Concept Mapping" (pdf)

Konceptkartor (pdf)

Ladda ner eller beställ en tryckt version

Tryckta exemplar av utvecklingsplanen kan beställas av verksamheter i cancervården genom Adress- och distributionscentrum vid Regionservice i Västra Götalandsregionen.

Planen beställs i buntar om 5 exemplar och beställningen  kan göras via formulär på webbplatsen:  http://www.vgregion.se/adc (Använd sökordet "cancervård" i databasen.) Det går också bra att skicka en beställning via e-post som skickas till: adress.distributionscentrum@vgregion.se