Sjukvårdsregional satsning ska stärka den palliativa vården av barn

Sidan publicerades 21 oktober 2022

Som ett led i den nationella barncancersatsningen initieras en sjukvårdsregional satsning för att utveckla den palliativa vården av barn i Mellansverige. Satsningen är tvådelad; dels införs palliativa ombud på de sjukhus som behandlar barn med cancer, dels ges respektive region i Mellansverige möjlighet att ansöka om medel för utvecklingsprojekt inom palliativ vård av barn.

Vårdpersonal samtalar med ett barn

Vårdprocessgruppen för barncancer uppmärksammade redan 2014 den ojämlikhet som råder inom palliativ vård i Sjukvårdsregion Mellansverige. Under våren 2022 gjordes en uppföljande enkätundersökning som visade att den palliativa vården fortfarande skiljer sig mellan regionerna och även inom respektive region, samt att det finns behov av ökad tillgång till specialiserad palliativ vård. Möjligheten till hemsjukvård ser också olika ut även om det i några regioner skett förbättringar genom ökad tillgång till ASIH och de palliativa teamen.

En utmaning som lyfts i enkäten är att kunskapen om palliativ vård på barn- och ungdomsklinikerna är för låg.

– Det råder en brist på erfaren personal. Många är nya i vården och saknar erfarenhet av att arbeta med svårt sjuka patienter och deras familjer. Ett palliativt vårdmöte kan därför kännas svårt. När patienterna dessutom är barn blir det en extra svår situation, säger Agneta Holtz, processledare för barncancer vid RCC Mellansverige.

Införande av palliativa ombud

Därför finansierar RCC Mellansverige, via den sjukvårdsregionala barncancersatsningen, införande och etablering av palliativa ombud på Akademiska barnsjukhuset i Uppsala och på de länssjukhus i Mellansverige som behandlar barn med cancer. De palliativa ombudens övergripande uppdrag är att öka vårdpersonalens kunskap om palliativ vård av barn, öka tryggheten hos vårdpersonal i palliativa vårdsituationer och att stödja implementeringen av det nationella vårdprogrammet för palliativ vård av barn.

– Målet är att det i verksamheterna ska finnas medarbetare som har tid att arbeta med utveckling av den palliativa vården, att identifiera ytterligare behov och att förmedla kunskap till sina kollegor, säger Annika Larsson, vårdprocesskoordinator för barncancer samt verksamhetsutvecklare vid RCC Mellansverige.

De personer som utses som palliativa ombud kommer arbeta med uppdraget på 20 procent under två år (alternativt 10 procent om uppdraget delas). De palliativa ombuden kommer få ta del av utbildningsinsatser och gemensamma nätverksträffar för att få förutsättningar att kunna utföra uppdraget.

En miljon kronor per region för förbättrad palliativ vård

För att ytterligare stötta utvecklingen av den palliativa vården ges regionerna möjlighet att ansöka om upp till en miljon kronor vardera för projekt som syftar till att implementera det nationella vårdprogrammet för palliativ vård av barn.

– Eftersom regionerna har olika behov och kommit olika långt i utvecklingen så kommer de förbättringsarbeten som initieras att se olika ut, säger Annika Larsson.

Deadline för ansökan är 31 oktober 2023, men ansökningar kommer hanteras löpande för att möjliggöra uppstart av projekt innan deadline. De beviljade projekten ska vara avslutade senast december 2024.

Mer information:

Utveckling av den palliativa vården av barn

Nationellt vårdprogram för palliativ vård av barn