En varm sommarhälsning från RCC Mellansverige

Sidan publicerades 22 juni 2022

Lagom till en, enligt SMHI:s löften, varm och solig midsommarhelg publicerar verksamhetschef Johan Ahlgren sin sommarhälsning till alla medarbetare, samarbetspartners och intressenter inom RCC Mellansverige.

Olvon_blommor.jpg
Tips! Bind midsommarkransen av olvon. Bild från Rönnskär, Söderhamn, Gävleborgs län. Foto: Johan Ahlgren.

Det känns skönt att vi under våren har gått mot en mer normal verksamhet. En drygt två år lång pandemiperiod har nu förhoppningsvis nått sitt slut. Eller rättare sagt, en lång rad rekommendationer har nått sitt slut och vi får nog räkna med att SARS CoV-2 lever vidare och gör oss sjuka emellanåt, men på en nivå som går att hantera, särskilt om man är vaccinerad. Jag tror att många av oss har hunnit ha en del fysiska möten och kanske till och med ett internat nu på vårkanten. Det fungerar ofta bättre än digitala möten och det är faktiskt betydligt roligare också. Dessutom är fysiska möten en hygglig garanti för att man inte bokar in flera möten som ligger kant i kant i kalendern.

Framförallt blir det nu skönt att även cancervården ska kunna arbeta på ett mer normalt sätt. Det gäller allt från screeningverksamheten, som fortfarande behöver komma ikapp på många ställen, till att slippa det merjobb som pandemin inneburit för personalen inom cancervården - även om IVA-personal och akutmedicinsk verksamhet i allmänhet har drabbats hårdare. Även ur patienternas perspektiv har det varit en extra svår period dels på grund av oron för att bli drabbad av covid-19 men också tuffare än vanligt då närståendes möjligheter att delta på plats i vården tillsammans med den sjuke har begränsats.

Utmaningar framöver

Det är nu verkligen på tiden att vi blickar framåt och koncentrerar oss på vårt grunduppdrag som är en utmaning med eller utan pandemi. Den största utmaningen är framför allt bristen på sjuksköterskor, läkare och annan personal, något som gäller ett flertal områden inom cancervården. Det finns inget som tyder på att vi ska kunna hitta någon snabb och enkel lösning på bemanningsfrågan varför vi alla måste rikta in oss på prioriteringar och förbättringar som gör att våra förmågor att motverka cancer på alla nivåer förstärks.

Vi måste bli vassare på prevention och arbetet för sunda levnadsvanor. RCC samarbetar därför med övriga delar av kunskapsstyrningen och regionernas folkhälsoenheter. Vi vet ju att om befolkningen skulle ha samma levnadsvanor som den friskaste tiondelen så skulle insjuknandet i cancer minska med cirka 30 % i Sverige.

För grupper med hög andel rökare samt lågt deltagande i screening är vinsterna ännu större. Därför är också arbetet för ett ökat deltagande i screening av stor vikt och RCC innehar en central roll i detta arbete, både nationellt och sjukvårdsregionalt. Vi behöver också skapa effektiva samarbetsformer med primärvården inom tidig diagnostik samt verka för att de standardiserade vårdförloppen utnyttjas fullt ut som ett redskap för att skapa effektivare vårdkedjor.

Organiserad prostatacancertestning

Ett tämligen nytt område inom tidig diagnostik, som vi på sikt tror kan leda till en effektivare vård, är Organiserad prostatacancertestning (OPT). Sedan processledaren för OPT, Heide Larsson, började hos oss den 1 april har vi satt fart med arbetet. Som ni vet går det ut på att få medelålders/yngre äldre män att kontrollera PSA.

Hittills har äldre män >74 år dominerat bland de som begär PSA-prov men genom att ”pressa ner” provtagningen bland män 50 – 74 år förväntas testningen leda till en överlevnadsvinst och testningen blir mer jämlik mellan sociala grupper. Dessutom drivs OPT genom ett kallelsesystem som innebär att IT-systemet sköter uppgifter som hittills har legat på sjuksköterskor och läkare i primärvård och urologi.

Vi hoppas kunna börja skicka ut kallelser till målgruppen kvartal 1/2023. Att vi lyckas med våra ambitioner att bromsa cancerökningen genom prevention och tidigare diagnostik är helt avgörande för att vården ska mäkta med sitt uppdrag.

Effektiva kunskapsstöd

En annan viktig strategi är att bygga vidare på de kunskapsstöd vi driver så att cancervården kan stödjas och utvecklas genom kontinuerlig utvärdering via funktionella IT-system. Vi vet att verksamheterna är pressade och att vårdsystemen många gånger upplevs som trögjobbade. Det gör att all manuell registrering av data i hälsoregister måste ersättas med automatisk överföring av data.

Glädjande nog har vi under året kunnat se exempel på lösningar som är löftesrika; på Akademiska sjukhuset har man inlett arbete för att skapa automatisk datafångst från Cytodos® till Register för cancerläkemedel som ligger på RCC:s IT-plattform INCA (Cytodos® är ett ordinationssystem för cancerläkemedel som används i flera av Mellansveriges regioner).

Vi behöver fler initiativ som verkligen underlättar för cancervårdens medarbetare och där ser vi att IPÖ (Individuell patientöversikt) är en fortsatt möjlighet som har ett särskilt värde genom att systemet sparar tid på läkarmottagningar samt att det skapar bättre förutsättningar för automatisk dataöverföring till kvalitetsregister.

Tack - och trevlig sommar!

Som vanligt när jag skriver dessa terminsbrev så är det svårt att få plats med allt som hänt och ska hända. Jag vill självklart tacka er alla för finfina insatser under våren, de flesta av oss jobbar på som vanligt med uppdrag vi haft i ganska många år, exempelvis arbetet runt våra kvalitetsregister, koordineringen av vårdprocesgrupperna med flera – ingen glömd!

Att uppdragen finns kvar över tid är ett tecken på att de tillför något som är viktigt för cancervården och för patienterna och därmed för hela samhället. Som tur är kan vi också emellanåt göra nysatsningar som i exemplet OPT ovan, det gäller även det så kallade utrotningsprojektet där vi över hela region Mellansverige stödjer en nationell studie från KI av ”komma ikapp vaccination” för HPV med syftet att så gott som utrota cervixcancer inom 7-10 år.

Till sist vill jag citera Micael Dahlen, professor i ekonomi vid Handelshögskolan Stockholm. Han skrev nyligen i en krönika i SvD att dåligt sommarväder leder till att vi upplever sommaren som 9 % längre. Det beror på att om vädret är mulet och svalt blir vi mer aktiva och företar oss ett flertal olika aktiviteter. Det gör att dagen känns längre än de dagar då det är kanonväder och vi mest ligger och dåsar i solen. Jag ser det som en bra gardering, och önskar er alla antingen en riktigt solig sommar eller en sommar som är molnig men som räcker lite längre. Vi kan diskutera vilket utfall som är bäst när vi ses i augusti igen.

Ha det skönt i sommar, hoppas alla får njuta av lagom fint väder efter eget tycke och smak!

Hälsar,

Johan Ahlgren, verksamhetschef RCC Mellansverige
johan.ahlgren@rccmellan.se 

Johan-Ahlgren_friluftsliv_1x1.jpg

___

Micael Dahlens krönika i SvD: Så får du 9 procent längre sommar (prenumeration krävs)