Ny version av cancerplanen godkänd

Sidan publicerades 4 oktober 2021

Sjukvårdsregion Mellansveriges cancerplan har under det senaste året genomgått en uppdatering. Den nya versionen godkändes av Samverkansnämnden vid deras sammanträde den 1 oktober, och kommer att gälla från 1 januari 2022 och tre år framåt.

– Det känns bra att revideringsarbetet som involverat många aktörer på både sjukvårdsregional och regional nivå samt i berörda verksamheter på lokal nivå är klart. I och med att den politiska ledningen i sjukvårdsregionen nu har godkänt den nya versionen har vi ett bra utgångsläge för att fortsätta arbetet med att förbättra cancervården i vår sjukvårdsregion, säger Annika Larsson, verksamhetsutvecklare på RCC Mellansverige.

Innebär en del nyheter

Den nya versionen börjar gälla 1 januari 2022 och innebär en del nyheter gentemot nuvarande version. Den innehåller fortfarande de utvecklingsområden som finns med i nuvarande cancerplan, men med modifierade och nya aktiviteter.

Ett nytt kapitel om barn och unga har tillkommit samt fyra delkapitel. Dessa berör tidig upptäckt i primärvården, ärftlig cancer, Individuell patientöversikt och cancerläkemedel.

Efter Samverkansnämndens beslut om att godkänna den nya versionen av cancerplanen behöver beslut även fattas i respektive regions politiska ledning. Parallellt arbetar regionerna och RCC Mellansverige med att ta fram handlingsplaner som konkretiserar hur cancerplanens aktiviteter ska genomföras. Regionerna har olika behov och förutsättningar vilket innebär att implementeringen av cancerplanens fokusområden behöver genomföras på olika sätt för att de gemensamma målen i sjukvårdsregionen ska uppnås.

Mer information

Cancerplan Mellansverige