Cancerplan 2022 ute på remiss

Sidan publicerades 12 mars 2021

RCC Mellansveriges cancerplan för åren 2022–2024 är ute på remiss. Remissversionen är publicerad på cancercentrum.se och har skickats ut till ett antal instanser i sjukvårdsregionen.

Cancerplan 2022–2024 är en utvecklingsplan för cancervården i Sjukvårdsregion Mellansverige. Innehållet i cancerplanen koncentreras till de faktiska åtgärder som ska genomföras, med anvisningar kring vad som ska göras, hur det ska göras och när det ska göras, i syfte att alla utvecklingsarbeten som drivs ska uppnå målen inom rimlig tid.

Remissversionen av cancerplanen och information om hur remissvar skickas in finns publicerat här på cancercentrum.se. Remissversionen är också skickad till bland annat RCCs styrgrupp, cancersamordnare, patientföreträdare och vårdprocessgrupper.

Remissversion och remissvar