Sommarhälsning från RCC Uppsala Örebro

Sidan publicerades 25 juni 2020

Utan att tveka är 2020 hittills den mest pressade och avvikande tid jag upplevt inom sjukvården. Då har det ändå gått drygt 40 år sedan jag gjorde mina första arbetslivserfarenheter som sjukvårdsbiträde på medicinkliniken på Bollnäs sjukhus 1979.

Grönt gräs i solsken

Det enda som påminner en liten aning om nuvarande undantagsläge var när jag var uttagen i läkarstrejken 1986, men det var en västanfläkt i jämförelse med nuvarande viruspandemi. Självklart har det nya viruset SARS-CoV-2 drabbat olika delar av samhället och sjukvården olika hårt. Vi som har administrativa arbeten är relativt skonade jämfört med de verkliga hjältarna som tjänstgjort och tjänstgör på akutmottagningar och intensivvårdsenheter runt om i landet.

Vi ska också skicka en tacksamhetens tanke till de inom äldreomsorgen som trots risker för den egna hälsan, och till en början i frånvaro av vettig skyddsutrustning, troget gått till jobbet och tagit hand om de sköraste i samhället.

Våren på RCC

Hur har då våren sett ut ur ett RCC-perspektiv? Och hur ser den närmaste framtiden ut?

Det är i alla fall ingen tvekan om att vi har fått lägga om våra arbetssätt på ett genomgripande sätt med videomöten och distansarbete. Tyvärr har mötesförbudet inneburit att våra viktiga och uppskattade regiondagar har fått ställas in.

Det har spekulerats mycket om att övergången till videomöten kommer att hänga kvar även när viruspandemin ebbat ut. Jag tror att det till en del kan vara önskvärt men vi får inte glömma bort det sociala mötets betydelse, både för vår trivsel men också som ett extra bränsle för den kreativitet som kan uppstå i samtal över en kaffe eller när man ställer en fråga genom en dörröppning.

Dessutom finns det ett värde för alla läkare och sjuksköterskor inom cancervården att mötas i samband med regiondagar, vårdprocessgruppsmöten och nätverksträffar. Jag minns själv hur stimulerande det var att som underläkare kunna ställa en fråga eller ta en kort diskussion med någon namnkunnig kollega i pausen. Jag ser det därför som viktigt att vi behåller det normala arbetssättet även om delar kommer att kunna ersättas med internetbaserad mötesteknik.

Ny fart till hösten

Till hösten är viktigt att vi tillsammans på nytt får fart på vårt arbete i riktning mot en bättre cancervård. I första hand behöver vi dock komma tillbaka till normalläget.

Ett nytt problem som uppstått är att människor har varit mindre benägna att söka vård för olika symtom och det gäller tyvärr även symtom som kan tyda på cancer. Det finns uppgifter från flera håll i landet att man haft färre remisser för misstänkt cancer. Även antalet utförda canceroperationer har gått ner. I Region Stockholm till exempel har det minskat med cirka 30 procent. Våra screeningprogram har också på många håll under en tid legat nere. De behöver komma igång igen.

Den minskade tillströmningen av patienter har lett till att man talar om en ”vårdskuld”. Vi behöver alla vara tydliga med att vården har resurser att utreda misstänkt cancer och att det alltid är en prioriterad verksamhet. Vi arbetar inom RCC med att ta fram tillförlitlig statistik kring vårdskulden men det har försvårats av den eftersläpning av rapporteringen till kvalitetsregistren och cancerregistret.

Rehabilitering, tidig diagnostik och patientöversikter

Det finns många andra områden där vi behöver komma framåt. Det gäller till exempel cancerrehabiliteringen där vårt sjukvårdsregionala arbete hittills till stor del handlat om bäckenrehabiliteringen. Målsättningen är fortfarande att få igång en gemensam MDK för bäckenrehab inom Uppsala Örebroregionen.

Min vårdplan på 1177 är en annan målsättning som tagit tid men ändå gått framåt. När det systemet är på plats kommer det att göra stor skillnad för många patienter. I arbetet med cancerprevention jobbar vi bland annat med att få till en fruktbar samverkan med RPO-levnadsvanor (Regionalt programområde för levnadsvanor).

Inom vårt uppdrag kring tidig diagnostik av cancer behöver vi komma igång med en bättre samordning inom sjukvårdsregionen när det gäller organiserad prostatacancertestning. Ett annat arbete som syftar till en mer jämlik cancervård är registret för cancerläkemedel som nu funnits i drygt två år. Rapporteringen behöver bli mer fullständig för att registerdata ska kunna tjäna som underlag till beslut och styrning så att de nya, många gånger mycket effektiva, målsökande läkemedlen används på ett klokt och jämlikt sätt.

Slutligen kommer arbetet med patientöversikter gå över i ett mer aktivt införande ute i verksamheterna. Patientöversikter är ett stödprogram som ger en bättre överblick över den enorma mängd fakta och uppgifter som finns i sjukhusens elektroniska informationssystem.

Patientöversikterna kommer att underlätta arbetet både för läkare, sjuksköterskor och även göra det lättare för patienter att ta del av sina egna uppgifter. Som grädde på moset ska patientöversikterna kunna bidra till en automatisk dataöverföring från journalsystemen till kvalitetsregistren, bara en sån sak!

Tack till alla som bidrar

Som framgår av det jag skriver så kommer vi med eller utan pandemi ha fullt upp även framöver. Jag vill tacka alla ni som bidrar till arbetet med cancerstrategin. Det gäller alla verksamheter ute i sjukvårdsregionen som ställer upp med resurser i form av till exempel era duktiga medarbetares tid. Givetvis ska alla dessa medarbetare som jobbar tillsammans med oss på RCC, säkert ibland på obetald övertid, ha en extra stor eloge. Utan er skulle vi stå oss slätt.

Jag vill förstås också tacka alla mina medarbetare som varje dag går till jobbet med inställningen att göra sitt bästa för att vi alla ska ha en cancervård som vi kan känna oss trygga med och stolta över. Jag hoppas nu att ni alla får er beskärda del av skön ledighet under den tid då Sverige är som bäst.

Vi ses i augusti!

Varma hälsningar

porträtt

Johan Ahlgren

verksamhetschef

RCC Mellansverige