Sjukvårdsregional satsning på barncancer i Uppsala Örebro

Sidan publicerades 24 juni 2020

RCC Uppsala Örebro bedriver sedan 2019 ett antal sjukvårdsregionala delprojekt med utgångspunkt den nationella satsningen på barncancer. Delprojekten berör bland annat stamcellstransplantation, uppföljningsmottagningar och rehabilitering.

En sjuksköterska och ett barn lägger pussel

I överenskommelsen mellan Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), vilken styr vad RCC ska arbeta med, finns medel avsatta för att utveckla barncancervården i Sverige. Utifrån det bedriver RCC Uppsala Örebro en sjukvårdsregional satsning, där fyra delprojekt ingår.

– Jag brinner för att utveckla vården, och barncancersatsningen är en fantastisk möjlighet att få vara med på ett hörn och förbättra vården för barn med cancer, säger Sara Saltin, projektledare för den sjukvårdsregionala satsningen.

Fyra delprojekt

I nuläget bedrivs fyra sjukvårdsregionala delprojekt inom ramen för barncancersatsningen i Uppsala Örebro. Delprojekt 1 och 2 är sammanvävda och omfattar införande av verksamhet för stamcellstransplantationer (SCT) vid barnonkologen i Uppsala, vilket ska leda till att alla barn i sjukvårdsregionen får sin SCT i Uppsala och därmed vårdas i bekant miljö av personal som är vana att arbeta med barn.

Delprojekt 3 innebär att förbättra övergången från att barnen får sin avslutande cancerbehandling till att de får vuxensjukvård efter 18 års ålder. Målet är att alla barn ska få den uppföljning de har rätt till enligt vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer.

I delprojekt 4 ska den befintliga uppföljningsmottagningen inom vuxensjukvården formaliseras och utökas med motsvarande verksamhet för hematologiska maligniteter.

Delprojekt 5 rör rehabilitering för barn och ungdomar som haft hjärntumör eller förvärvat hjärnskador efter cancerbehandling. Delprojektet ska genomföra en gapanalys mellan nuläge och börläge gällande rehabilitering i hela sjukvårdsregionen.

Mer information om satsningen och delprojekten finns via länken nedan.

Barncancersatsningen i Uppsala Örebro

Nyrekryterad projektledare

Sara Saltin är nyligen rekryterad som projektledare för satsningen. Hon är legitimerad sjuksköterska och har även studerat datavetenskap, varpå hon arbetat som bland annat systemutvecklare inom medicinsk teknik och analytiker inom hälso- och sjukvården.

– Jag har även arbetat som projektledare inom verksamhetsutveckling och digitalisering i sjukvården, bland annat med DiViS-projektet vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Jag har inte arbetat inom onkologi, men har tidigare erfarenhet av kirurgisk vård av patienter med abdominell cancer.

Vad är ditt uppdrag som projektledare?

– Barncancersatsningen är en stor satsning och kommer innebära att flera utvecklings- och förbättringsprojekt pågår parallellt. Mitt uppdrag är att skapa en gemensam struktur för projekten, hjälpa till att skapa förutsättningar för att starta nya delprojekt och hålla ihop helheten.

Till varje delprojekt finns en delprojektledare. Hur ser samarbetet mellan dig och dem ut?

– Min roll blir att stötta dem på olika sätt. Jag hjälper till exempel till med initial planering av delprojekt som är i startfasen. Jag hjälper till med projektplaner, kostnadsberäkningar, dokumentgranskning och underlag som ska presenteras för styrgruppen.

Vad ser du mest fram emot att kunna bidra med?

– Att bidra till att satsningen resulterar i långsiktigt positiva effekter på barncancervården. Det är så lätt att extra tillskjutna medel används till att släcka bränder i ansträngda vårdverksamheter, men genom att alla delprojekt ska ha tydligt formulerade långsiktiga mål så säkerställer vi att det finns ett långsiktigt tänk bakom varje projektidé.