Julhälsning i pandemins tid

Sidan publicerades 21 december 2020

Jag kan nu summera mitt tredje år som chef på RCC. Det har varit händelserikt. Årets sista veckor har vi också begåvats med ett nytt namn, RCC Mellansverige, och det tycker jag är bra. Namnet känns mer jämlikt och det passar bra när vårt huvuduppdrag är en mer jämlik cancervård. Tyvärr blir det knappast vårt namnbyte som man kommer att minnas från detta underliga år.

tomtar-jul-3015495_1920.jpg
Små tomtar i snön. Foto: Pixabay.

Coronapandemin som spred sig över vårt land i två stora vågor dominerar vårt medvetande. Akutsjukvården och äldreomsorgen har befunnit sig i stormens öga medan andra delar av hälso- och sjukvårdssektorn också påverkats i varierande grad.

Johan_Ahlgren_200x200.jpg

Digitala möten – ”det nya svarta”

Vi inom RCC ska inte klaga, listan på arbetsplatser som drabbats hårdare är lång. Men även RCC-arbetet har på ett tydligt sätt påverkats. Bland annat har hemarbetet blivit det nya normala för många av oss precis som för de flesta andra med kontorsarbete. Det har gått förvånansvärt bra då en stor och växande del av förbättringsarbetet utförs framför våra datorer, exempelvis i form av digitala möten och skapandet av olika texter och filmer som nås via RCCs webbplats. Men för att RCCs grunduppdrag, implementeringen av den nationella cancerstrategin, ska fungera optimalt behövs också kommunikation och samverkan genom direkta möten.

Under pandemins mörka skugga har många möten gått från fysiskt till digitalt format vilket i stort har fungerat bra. Dessvärre har vissa fysiska möten och konferenser, som RCC-dagarna, Onkologidagarna, och Kirurgveckan, ställts in. Vad som har känts extra tråkigt är att RCCs Regiondagar, där sjukvårdens professioner från hela Mellansverige tidigare samlades för kunskapsutbyte kring en viss diagnos, har fått ställas in under 2020. Dessa möten har alltid spelat en central roll i RCCs kunskapsstödjande arbete och de är för vissa diagnoser en tradition som sträcker sig tillbaka till 90-talet. Jag menar att Regiondagarna, faktiskt har spelat en viktig roll för de goda resultat vi tillsammans uppnått inom många cancerdiagnoser.

Vi måste dock laga efter läge och de flesta av oss har observerat att digitalmöteskompetensen hos alla berörda har skjutit i höjden. Även jag har lärt mig att man måste klicka på mikrofonen innan man yttrar sig. Ordet ”mutad” har fått en ny och mindre laddad innebörd. Att ”dela skrivbord” känns också mindre påträngande än förr. Så, nu när vi alla fått svarta bälten i Teams-mötesteknik så ska vi givetvis bygga vidare på de positiva erfarenheterna och ta dem med oss in i nästa år. Bland annat förbereder vi oss för att kunna stödja strömmade videosändningar vilket kan öppna nya möjligheter.

Detta väntar oss 2021

Året som nu ligger framför oss ska vi fylla med ett fortsatt målmedvetet arbete med att göra svensk cancervård allt bättre. Det kommer till stor del att handla om de gamla kända projekten som att arbeta för en mer heltäckande och proaktiv cancerrehabilitering. Vi behöver också komma igång på allvar med det preventiva hälsoarbetet med sikte på förbättrade levnadsvanor samt fortsätta ansträngningarna för att uppdatera cervixcancerscreeningen och få igång tarmcancerscreeningen.

Ett annat område är tillgängligheten där de standardiserade vårdförloppen (SVF) tyvärr har hamnat lite i skymundan bakom pandemiproblematiken. Andelen patienter som utreds inom SVF-systemet har minskat en del under 2020, medan uppfyllelsen av väntetidsmålen har förbättrats något på nationell nivå – från cirka 45 % inom tidsgränsen 2019 till drygt 50 % i år. Det är dock en bra bit kvar till 80 % inom rekommenderad tid som är det övergripande målet.

Vi kommer att ta nya tag med SVF under 2021, bland annat genom dialogmöten med de mellansvenska regionerna. Vidare behöver det kunskapsstödjande arbetet inom cancerområdet utvecklas genom en ökad samverkan med den nationella kunskapsstyrningen, men vi måste också arbeta vidare med den viktiga roll som vårdprocessgrupperna och andra arbetsgrupper spelar.

Statistik fortsatt viktigt

Pandemin har också inneburit en påminnelse om hur viktigt det är med snabba och korrekta registerdata för att kunna följa de effekter som covid-19-krisen haft för ordinarie verksamhet. Vi rapporterade nu i december att antalet cancerdiagnoser som ställts inom patologin under mars-oktober minskade med cirka 10 % jämfört med 2019. Vi kommer att rapportera mer om vad det kan ha för betydelse och RCC kommer genom sina rapporter och analyser att försöka stödja verksamheternas ansträngningar att komma ikapp.

Behovet av att få fram aktuell statistik från registren har återigen aktualiserat den centrala betydelsen av att få igång automatisk rapportering av vårddata till register via effektiva IT-lösningar. Därför hoppas vi att 2021 blir det år då sjukvårdsregionen äntligen på allvar får igång IT-baserad rapportering från patologin till CanINCA (cancerregistret). Om arbetet med implementeringen av de första åtta patientöversikterna (IPÖ) rullar på som tänkt kan det leda till en liten revolution av hanteringen av journaluppgifter i vården. Det kan ge vårdpersonalen en ändamålsenlig samlad översikt av alla patientdata som finns i regionernas vårdsystem och dessutom göra att vi kommer en bit närmare automatisk rapportering till kvalitetsregistren.

Register för cancerläkemedel (RCL), har nu funnits i tre år, men införandet har varit svårare än väntat. Visserligen tycks en handfull regioner ha en ganska heltäckande rapportering av de 23 läkemedel som ingår men å andra sidan är det flera vårdgivare som bara rapporterar sporadiskt. Så kan vi naturligtvis inte ha det om vi vill åtgärda bristande jämlikhet inom medicinsk cancerbehandling. Det finns mycket mer att kommentera som tyvärr inte får plats i detta julbrev.

Ett extra varmt tack

Avslutningsvis vill jag tacka alla er som under 2020 på ett hängivet sätt har medverkat till att cancerstrategins olika områden flyttats ytterligare en bit framåt. Tacket riktar jag till alla medarbetare på RCC, processledare och deltagare i alla våra samarbetsgrupper, professionsföreträdare inom cancervården och palliativa verksamheter, patienter och närstående men också chefer och administratörer – i år hoppas jag ni känner att tacket är extra varmt på grund av den uppförsbacke som pandemin inneburit.

Tjugotjugoett ska bli ett bättre år, skriv upp det!

God Jul och Gott Nytt 2021 önskar
Johan Ahlgren, verksamhetschef RCC Mellansverige