Satsning på sjukvårdsregionalt samarbete inom bäckenrehabilitering

Sidan publicerades 31 oktober 2019

Inom ramen för projektet Bäckenrehabilitering vid cancer arbetar regionerna i Uppsala Örebro sjukvårdsregion bland annat för att tillsammans starta upp ett sjukvårdsregionalt samarbete avseende patienter med bäckenbesvär till följd av cancersjukdom.
– För patienterna med de mest komplexa besvären är det väldigt viktigt att vi får till någon form av sjukvårdsregionalt samarbete kring bäckenrehabilitering, säger Malin Hedlundh, vårdprocesskoordinator vid RCC Uppsala Örebro.

MDK

Projektets syfte är att förbättra rehabiliteringen för personer med bäckenbesvär till följd av cancersjukdom eller behandling, oavsett cancerdiagnos. En nationell vägledning har tagits fram och arbetet med att implementera denna i sjukvårdsregionen pågår genom en extra satsning från RCC.

Sjukvårdsregional satsning på bäckenrehabilitering

MDK i norra sjukvårdsregionen

Inom ramen för projektet ska regionerna i Uppsala Örebro även arbeta för ett sjukvårdsregionalt samarbete inom bäckenrehabilitering. Detta skulle kunna leda till att man startar upp en multidisciplinär konferens (MDK), något som redan finns i den norra sjukvårdsregionen.

– Att patienten får sina besvär bedömda av ett samlat multidisciplinärt team är väldigt bra. För vårdprofessionen är även det erfarenhetsutbyte och lärande som ingår i en MDK en viktig tillgång. Man samlas från så många olika specialiteter vilket gör att man tar del av varandras specifika yrkeskompetens, säger Åsa Sandström, koordinator för bäckenrehabilitering vid Norrlands universitetssjukhus.

Anette Lundqvist, projektledare för bäckenrehabilitering vid RCC Norr, håller med om att en MDK är en tillgång både för patienter och vårdpersonal, men menar att det krävs en hel del samarbete för att nå dit.

– En utmaning vi identifierade var att inom sjukvårdsregionen enas om en gemensam väg att gå i hur man ska organisera en MDK. Dessutom är det viktigt att det finns ett stöd hos ledningen i verksamheterna, även om det ekonomiska stödet redan finns i projektet.

Viktigt att ha koll på kompetensen

Emma Ohlsson-Nevo är processledare i vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering samt en av representanterna i Uppsala Örebros arbetsgrupp för bäckenrehabilitering. Hon menar att det är viktigt att vården har koll på vilka kompetenser som finns i den egna regionen, men också i de närliggande regionerna, för att kunna erbjuda patienten en så bra rehabilitering som möjligt.

– Om vi får till en struktur där vi i tid kan erbjuda patienten den rehabilitering som behövs så kanske inte besvären växer sig så stora, vilket resulterar att patienten får bättre livskvalitet och den totala arbetsbelastningen på vården minskar. Men först och främst behöver vi samordna arbetet på lokal nivå och arbeta över klinikgränserna för att identifiera den kompetens som finns.

Det är fortfarande en del arbete kvar innan en MDK eventuellt kan införas. Ett första steg mot ett sjukvårdsregionalt samarbete är dock taget, i och med förra veckans möte i Västerås där representanter från samtliga sju regioner träffades och diskuterade hur möjligheterna ser ut.

– Det som var positivt med mötet var att många deltagare tycktes få upp ögonen för hur komplex den här frågan är, sett utifrån både organisationens och patienternas perspektiv. Regionerna har ett arbete att göra på hemmaplan, men jag tror att vi åtminstone tagit ett steg i rätt riktning, säger Malin Hedlundh, vårdprocesskoordinator på RCC Uppsala Örebro.

Mer information om projektet hittar du via länken nedan.

Bäckenrehabilitering Uppsala Örebro