Årsberättelse från patient- och närståenderådet i Uppsala Örebro

Sidan publicerades 15 mars 2019

RCC Uppsala Örebros patient- och närståenderåd har under 2018 bland annat varit delaktiga i framtagandet av den uppdaterade cancerplanen, som började gälla 1 januari 2019. Rådet har även haft representation i den nationella arbetsgruppen för patientsamverkan, som under året producerat en nationell webbutbildning för RCC:s patient- och närståendeföreträdare.

I rådets årsberättelse för 2018 går att läsa om de övriga aktiviteter rådet engagerat sig i under året, samt vilka fokusområden som finns för 2019. Ta del av hela årsberättelsen via länken nedan.

Patient- och närståenderådet i Uppsala Örebro

Om patient- och närståenderådet

PNR arbetar med övergripande frågor ur cancerpatientens- och närståendes perspektiv och utgör en referensgrupp inför det utvecklingsarbete som pågår inom cancersjukvården i sjukvårdsregionen.