Kontaktsjuksköterskor utbildas inom hälsofrämjande levnadsvanor vid cancerbehandling

Sidan publicerades 12 september 2018

Sjuksköterskor i cancervård anordnar tillsammans med Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro en utbildningsdag där föreläsare presenterar de kunskapsbaserade råd om hälsosamma levnadsvanor som är framtagna för personer med cancersjukdom.

Regelbunden fysisk aktivitet, goda kostvanor, sparsamt med alkohol och ingen rökning är viktiga hälsofrämjande åtgärder för att minska risken för många sjukdomar inklusive cancer. Hälsosamma levnadsvanor är även viktigt för att lindra biverkningar av cancerbehandlingen samt för att minska risken för recidiv eller ny tumörsjukdom.

I arbetet med att implementera Socialstyrelsens riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor har Sjuksköterskor i cancervård i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening initierat ett projektet vars syfte är att implementera de kunskapsbaserade råden som tagits fram om hälsosamma levnadsvanor till personer med cancersjukdom.

Under 2017 genomfördes en interprofessionell workshop där riktlinjerna granskades och anpassades för personer med cancer. De anpassade riktlinjerna kommer under 2018 att göras tillgängliga för patienter.

Under året kommer även regionala utbildningsdagar för kontaktsjuksköterskor anordnas tillsammans med Regionala cancercentrum för att sprida kunskapen.

- Kontaktsjuksköterskor har en betydelsefull roll i det hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande arbetet avseende patienter med cancer, säger Bodil Westman, ordförande i RCC:s nationella arbetsgrupp för kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan, samt projektledare för utbildningssatsningen.

- Kontaktsjuksköterskans uppdrag att följa och stödja patienten genom hela vårdkedjan innebär en unik möjlighet att initiera och ge upprepade rådgivande samtal, samt följa upp rådgivande samtal från övriga teamet, säger Bodil.

Den 8 november kommer en utbildningsdag genomföras i Västerås. Föreläsarna kommer ta upp vilka råd vi ska ge till patienterna och evidensen bakom.

Mer information och anmälan via länken nedan.

Hälsofrämjande levnadsvanor inom cancerbehandling - utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor