Rapport påvisar kortare väntetider inom matstrups- och magsäckscancer

Sidan publicerades 17 oktober 2018

Den regionala kvalitetsrapporten för matstrups- och magsäckscancer i Uppsala Örebro påvisar flera positiva aspekter, bland annat att väntetiderna för start av behandling kortats.

– Vi ser glädjande att tid till start av behandling har minskat efter kraftsamlingen på standardiserat vårdförlopp, där matstrups- och magsäckscancer var bland de första diagnoserna att sjösättas, säger Jakob Hedberg, docent och överläkare på Akademiska sjukhuset samt regional processledare.

I övrigt visar rapporten att resultaten avseende överlevnad och komplikationer i Uppsala-Örebroregionen är väl i linje med riket i övrigt. Avseende registertäckning ligger Uppsala Örebro i topp även om det fortfarande finns förbättringspotential när det gäller inrapporteringshastighet.

– Det är också glädjande att vi har god forskningsaktivitet i regionen med en doktorsavhandling under året och flera regionala, nationella och internationella projekt på gång, säger Jakob Hedberg.

Den regionala kvalitetsrapporten hittas via länken nedan, där även de nationella rapporterna finns publicerade.

Kvalitetsregisterrapporter matstrups- och magsäckscancer