Ny lägesrapport för nivåstrukturering i Uppsala Örebro

Sidan publicerades 5 oktober 2018

Sedan 2015 har Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro arbetat med regional nivåstrukturering. Nu publiceras en ny lägesrapport med syfte att översiktligt presentera utvecklingen av nivåstruktureringsarbetet i Uppsala-Örebroregionen.

Kirurger opererar

Ur ett nationellt perspektiv innebär nivåstrukturering att komplicerade åtgärder vid ovanlig och svårbemästrad cancer koncentreras till specifika sjukhus. Arbetet med den regionala nivåstruktureringen i Uppsala Örebro har haft som mål att de åtgärder som är krävande och där varje landsting har relativt få patienter ska samlas på ett färre antal sjukhus. Samtidigt eftersträvar man att inget landsting enbart ska behöva förlora verksamhet på grund av nivåstruktureringen, utan även få ett utökat uppdrag för åtminstone någon diagnos.

Styrgruppen för RCC Uppsala Örebro har under 2018 arbetat med att följa upp det hittills gjorda nivåstruktureringsarbetet, för att se hur långt man kommit.

 Nivåstruktureringen har nått framgångar inom vissa diagnoser, men några står fortfarande still. RCC har därför fått i uppdrag att driva processen vidare, säger Johan Ahlgren, verksamhetschef på RCC Uppsala Örebro.

För att få en övergripande uppföljning av läget utsåg styrgruppen tidigare i år en arbetsgrupp som utöver Johan Ahlgren består av Pia Jestin, funktionschef på RCC Uppsala Örebro och Helena Björkman, ordförande i styrgruppen.

Uppföljningsarbetet avslutat

Arbetsgruppen har under augusti rest runt och träffat representanter för landsting och regioner i Uppsala-Örebroregionen. Syftet var att föra diskussioner kring hur nivåstruktureringen fungerar.

 De diskussioner som fördes har pekat på behovet att även beakta hur nivåstruktureringen kan påverka förmågan att bedriva annan vård, inklusive jourverksamhet, säger Johan Ahlgren.

Inför rundresorna tog RCC fram en lägesrapport med information om antalet insjuknade personer, antal canceroperationer och på vilket sjukhus i sjukvårdsregionen åtgärden ägt rum. Rapporten färdigställdes i slutet av augusti och är nu publicerad på RCC Uppsala Örebros webbplats.

Rundresorna har också avslutats och resultatet från både rapporten och resorna diskuterades på styrgruppens möte i Västerås den 19 september.

Läget idag

Med hjälp av rapporten har man kunnat identifiera delar som behövs fokuseras på framöver.

 Bland annat behöver man göra en omfördelning av ansvaret att behandla framförallt prostata- och njurcancer. Dessutom behöver vi i framtida lägesrapporter införa kvalitetsmått som till exempel väntetider och operationsresultat, snarare än att bara räkna individer och operationer, säger Johan Ahlgren.

Arbetsgruppen har fått i uppgift att ta fram en uppdaterad nivåstruktureringsplan som samverkansnämnden sedan ska fatta beslut om.

 Förhoppningen är att det ska bidra till att vi framöver får en bättre tillgänglighet och att de enheter som bedriver denna viktiga vård ska kunna utvecklas positivt avseende resurser och kvalitet, avslutar Johan Ahlgren.

Lägesrapporten för nivåstruktureringsarbetet hittar du via länken nedan.

Nivåstrukturering i Uppsala-Örebroregionen