Riktlinjer ska säkra fortsatt drift och utveckling av SVF

Sidan publicerades 15 mars 2018

Region Örebro län har tagit fram riktlinjer för det fortsatta arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF). Riktlinjerna gäller för fortsatt drift, verksamhetsutveckling och uppföljning av SVF efter införandet.

Eivor NivaI Region Örebro län får verksamhetschefen/processägaren i uppdrag från projektägaren för SVF att inför starten av ett införande av SVF på kliniken utse en processledare och ett processteam som tillsammans processägaren driver införandet av SVF i verksamheten. Tydliga rollbeskrivningar och ansvarsfördelningar för processledningen har tagits fram för att säkerställa att arbetet genomförs framgångsrikt.

Region Örebro län har överlämnat införda SVF från projektorganisation till förvaltning varje år för fortsatt drift, verksamhetsutveckling och uppföljning av standardiserade vårdförloppet till linjen i verksamheten. För hälso- och sjukvårdsförvaltningen innebär detta att varje SVF är kopplad mot klinik med verksamhetschef som ytterst ansvarig för resultaten. På så sätt inlemmas SVF i den ordinarie verksamheten. På områdeschefens ledningsmöten sker en avrapportering och kontroll att arbetet går åt rätt håll. Om en SVF inte utvecklas som den bör ska en handlingsplan göras och följas upp på områdeschefens ledningsmöten. För de flesta av de nu pågående SVF finns antingen handlingsplaner gjorda eller är under vardande för att nå de nationellt satta målen 2020. Ytterligare en kontrollfunktion finns i att uppföljning av SVF även ingår i Hälso-och sjukvårdsledningens genomgång med områdena. Slutligen har även cancerrådet ett bevakande ansvar på ett mer övergripande nationell nivå.

Det har tagits fram ett dokument vad ansvaret i verksamheterna exakt omfattar ”Riktlinjer för fortsatt drift, verksamhetsutveckling och uppföljning av standardiserade vårdförlopp (SVF)”.  Det innebär bland annat att verksamheten ska säkerställa att inregistrering av KVÅ-koder fungerar, följa upp de nationellt beslutade ledtiderna för varje vårdförlopp men även ledtider där målvärden saknas. Uppföljning av PREM-enkätens resultat och utifrån det arbeta med förbättringar.

- Ett intensivt arbete har genomförts för att införa standardiserade vårdförlopp, konstaterar Eivor Niva, projektledare för införandet av SVF i Region Örebro län. Vi ser ett tydligt resultat inte bara vad gäller kortare ledtider utan också ett bättre och mer omfattande samarbete mellan de olika instanserna som är involverade i patientens utredning och behandling, säger Eivor Niva.

Hon menar att det är viktigt att driften av införda SVF fungerar bra i verksamheterna och därför är en fortsatt uppföljning och utveckling betydelsefull. Vårdförloppen kan förbättras ytterligare för att uppnå de målsatta väntetiderna.

Bakgrund

SVF ska korta väntetider och minska regionala skillnader. Det är tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling av diagnosticerad cancer som ska kortas ner. SVF beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom respektive cancerdiagnos och vilka maximala tidsgränser som gäller för hela vårdförloppet och de olika utredningsstegen. Tidsgränserna ska enbart omfatta medicinskt motiverad tid och varierar mellan diagnoser och behandlingar. Under 2018 införs ytterligare tre SVF (buksarkom, vulva och neuroendokrina buktumörer).

Läs och ta del av ”Riktlinjer för fortsatt drift, verksamhetsutveckling och uppföljning av standardiserade vårdförlopp (SVF)”.