Cancerfondens rapport 2018

Sidan publicerades 22 mars 2018

Cancerfondsrapporten 2018 som publicerades 21 mars pekar fortsatt ut brister på cancerområdet, bland annat på ojämlikhet i cancervården kopplad till socioekonomisk status, den kraftiga ökningen av livmoderhalscancer och att Sverige faller i forskningsrankningen. RCC:s framtida roll i den fortsatta utvecklingen av cancervården analyseras också genom att granska den senaste överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Ojämlik cancervård

Cancerfondsrapporten 2018En studie gjort på uppdrag av Cancerfonden (data för åren 1998–2015 från Socialstyrelsens cancerregister respektive dödsorsaksregister), visar på stora skillnader i dödlighet när man jämför cancerpatienter med låg utbildning med de som har en högre utbildning. Skillnaderna består i själva vården man får och gör att dödligheten i cancer är mellan 35 och 40 procent högre för cancerpatienter med låg utbildning. Denna kunskap har man sedan tidigare från studier som har visat att de lågutbildade utreds och behandlas på ett ojämlikt sätt. Cancerfonden anser att landstingen ska sätta upp mätbara, specifika mål för hur man ska minska skillnaderna i cancervården och menar att för det krävs tillgängliga data så genomförda insatser för en mer jämlik vård kan utvärderas.

Ökat antal fall av livmoderhalscancer

Det är för första gången på flera decennier som insjuknandet i livmoderhalscancer ökar så kraftigt i Sverige.Under åren 2014–2015 upptäcktes ungefär 20 procent fler fall av livmoderhalscancer än tidigare. I sju landsting har insjuknandet ökat kraftigt de senaste tio årenoch tre av dessa är i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion – Värmland, Örebro och Dalarna. Redan innan Cancerfondsrapporten 2018 lanserades i sin helhet har media uppmärksammat detta och satt fokus på livmoderhalsscreeningen, organisationen och deltagande, samt det nya nationella vårdprogrammet. Företrädare för livmoderhalsscreeningen i Sverige ser med oro på framtiden enligt rapporten och menar att landstingen måste bli bättre på att följa de evidensbaserade metoder som finns för att få kvinnor att gå på kontrollerna.

Sverige faller i forskningsrankning

Sedan år 2000 har cancerforskningen i världen ökat med i genomsnitt 6 procent per år. Motsvarande svensk ökning är 2 procent. Åren 2000–2003 låg Sverige på 9 plats i världen men idag ligger på 16 plats. Någon djupare analys varför den svenska forskningen faller i rankningen finns inte att tillgå, men i rapporten förmodar man att forskningsklimatet i Sverige har blivit allt sämre. Cancerfondsrapporten har uppmärksammat denna trend under många år och redovisar i årets rapport faktorer som kan ha bidragit till denna utveckling. En bidragande faktor kan vara en svag basfinansiering av forskargrupperna på svenska universitet och ett annat den bristfälliga integrationen mellan forskning och vård. En utmaning som påverkar Sveriges roll som forskningsnation negativt är att svensk forskning och sjukvård har en utdaterad och svag IT-struktur. Sverige ligger långt efter vad gäller digitaliseringen av forskningen och sjukvården.

RCC har regeringens förtroende men hur ser framtiden ut?

För att få en uppfattning om framtiden har Cancerfonden granskat överenskommelsen (ÖK) mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL), Kortare väntetider i cancervården 2018. RCC har regeringens förtroende och ska fortsatt vara SKL:s organisation för nationellt kunskapsstöd och samordning av beslutade satsningar. Den nationella cancerstrategin ska fortsatt utgöra grunden för utvecklingen av cancervården. Cancerfonden saknar i ÖK mera konkreta förslag och tydliga målsättningar på en rad områden, t ex hur forskningen ska på allvar integreras i cancervården, digitaliseringen och primärvårdens viktiga roll i cancervården nämns inte alls. Det nämns också att RCC:s och landstingens linjeorganisation ska knytas närmare samman men vad detta innebär konkret är oklart, möjligen klarnar denna bild senare när regeringen ger besked under 2018 om hur den tänker sig den svenska cancervårdens framtid. Cancerfonden vill gärna se en ny nationell cancerstrategi med en framåtsträvande, inspirerande vision med tydligt satta mål.

Ta del av hela Cancerfondsrapporten 2018

Lyssna på Studio Ett - Ojämlik cancervård - lågutbildade får sämre vård. Intervju med Beatrice Melin, cancersamordnare, SKL och ordförande i Regionala cancercentrum i samverkan och Ann-Marie Högberg, Anhörigas Riksförbund.