Cancersamordnare och RCC samverkar i regionala förbättringsarbetet

Sidan publicerades 12 februari 2018

RCC Uppsala Örebro och regionala cancersamordnare håller regelbundna möten. Syftet är att skapa stark samverkan, att inspirera och ge tillfälle till erfarenhetsutbyte. Den 31 januari höll RCC och cancersamordnarna möte i Västerås.

Möte - RCC och cancersamordnare den 31 januari i VästeråsMötet hölls utifrån ett intressant och vältäckande program. Deltagarna utbyte aktuell information och aktuella frågor diskuterades.

Den nya överenskommelsen (ÖK) mellan staten och SKL – Kortare väntetider i cancervården 2018 visar tydliga tecken på fortsatt satsning även efter 2018. ÖK omfattar bland annat insatser som generell och patientsäkert införande av screening av tjock- och ändtarmscancer med stöd av RCC i samverkan. En nationell grupp ska ge förslag om hur det ska kunna genomföras. Bristen på koloskopister kan dock vara en utmaning i införandeprocessen.

Digital Min vårdplan (MVP) är på väg att bli verklighet. Pilottesten är genomförd och utvärderad och har presenterats för RCC i samverkan i slutet av 2017. MVP ska nu färdigställas och implementeringsarbetet ska inledas i landsting/regioner under 2018. 

Enligt ÖK ska RCC i samverkan fortsätta arbeta med nationella vårdprogram och nivåstrukturering, där minst tre nya initiativ ska tas fram. Arbetet med uppföljning av startade nationella vårduppdrag ska utvecklas.

Cancersamordnarna rapporterade kort om nuläget i sina egna landsting/regioner. Arbetet fortsätter inom områden som SVF, MVP och prevention (cervixscreening). Nuläget inom cancerrehabiliteringen diskuterades också och slutsatsen var att den inte fungerar optimalt. Utvecklingsarbete pågår och ambition finns att tänka nytt. Den stora utmaningen är kompetensförsörjningen bland annat av arbets- och fysioterapeuter.

En viktig uppgift för RCC Uppsala Örebro är att samordna arbetet för att utveckla och effektivisera vårdprocesser. Arbetet drivs av regionala processledare och vårdprocessgrupper med stöd av RCC. För att stärka detta arbete har de flesta vårdprocesser infört dialogmöten där den regionala processledaren och processkoordinatorn från RCC reser ut till landsting/regioner för möte på lokalnivå. Syftet är att genom samtal med berörd profession, verksamhetschefer och cancersamordnare följa upp den lokala vårdprocessen, analysera problemområden och diskutera lösningar utifrån kvalitetsindikatorer och den nationella/regionala registerrapporten. Primärvården har hittills inte varit inbjuden men framöver har man ambition att bjuda in primärvårdscheferna. Både cancersamordnarna och RCC anser att dialogmöten har haft en stor effekt på utvecklingsarbetet med vårdprocesserna.

Stig Lindahl och Kerstin Hemström, medlemmar i Patient- och närståenderådet (PNR), deltog i mötet för att ge synpunkter på patientsamverkan i de lokala cancerråden. De menar att patientmedverkan skulle stärkas genom att patientföreträdarna får tillträde till de lokala cancerråden. Idag är det endast Västmanland som säger ja till att låta patientföreträdare ingå i det lokala cancerrådet. Enbart positiva erfarenheter rapporteras från Kerstin och cancersamordnaren i Västmanland.

Arbetet med SVF fortsätter. En kvalitetssäkring av SVF data kommer att genomföras på nationell nivå under ledning av David Norman, statistiker från RCC Norr. Pia Jestin, SVF ansvarig RCC Uppsala Örebro, kommer att delta i detta arbete. 2018 införs tre nya SVF. De lokala handlingsplanerna ska vara RCC tillhanda den 1 mars. Den 15 mars lämnar RCC handlingsplanerna vidare till Socialdepartementet. Ett regionalt internat för SVF med projektledare, IT-personal, ledtidssamordnare m.fl. är inplanerat den 14 - 15 februari i Västerås.

- På dagens möte framgick det tydligt att mycket förbättringsarbete pågår i vår sjukvårdsregion. Bra och givande diskussioner visar på stort engagemang och framåtanda i det regionala utvecklingsarbetet, sammanfattar Annika Lidin Lindqvist, koordinator vid RCC Uppsala Örebro och sammankallande i cancersamordnargruppen.