Regionala cancerplanen revideras

Sidan publicerades 23 april 2018

Just nu pågår ett stort revideringsarbete av den regionala cancerplanen 2016 - 2018 vid RCC Uppsala Örebro. Målet är att den nya versionen ska vara mer kortfattad än den tidigare och ha en tydlig inriktning på de åtgärder som ska förbättra cancervården för patienterna. Målen i planen ska vara färre än tidigare men noga utvalda utifrån vår sjukvårdsregions behov, de ska vara utmanande men möjliga att uppnå under den kommande treårsperioden.

Ytterligare ett mål i arbetet är att alla åtgärder ska vara beskrivna på ett sånt vis att de är möjliga att följa upp. Med regelbundna avstämningar kan vi sedan säkerställa att arbetet fortlöper enligt planen.

I årets överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gällande cancervården framkommer det att man tillåter en viss prioritering mellan RCC:s olika deluppdrag, utifrån framtida utmaningar inom området. Arbetet behöver inte på samma vis som tidigare vägledas av kriterierna för etableringen av RCC, men ska fortfarande fokusera på att utveckla cancervården för patientens bästa. Det kommer få visst genomslag i den reviderade cancerplanen.

I tidsplanen nedan finns en kort beskrivning av processen för arbetet. Under våren ligger fokus på att ta fram textunderlag, medan höstens arbete fokuserar på att layout och slutredigering inför beslut i Samverkansnämnden. Regelbundna avstämningar sker med representanter ur Patient- och närståenderådet samt övriga berörda såsom RCC Styrgrupp och Beredningsgruppen.Tidsplan för cancerplanen 2019-2021

Revideringsarbetet koordineras av Jessica Nordlander, processkoordinator vid RCC Uppsala Örebro, medan skrivarbetet är fördelat på en rad författare vid RCC. Den tänkta kapitelindelningen skiljer sig något från den nuvarande regionala cancerplanen.

Alla som jobbar med att ta fram en reviderad regional cancerplan har som målsättning att den ska bli läst och använd, inte minst ute i verksamheterna och runt om i hälso- och sjukvårdens alla ledningsgrupper. Målet är att planen ska beskriva riktningen för vår gemensamma uppgift – en allt bättre och jämlikare cancervård i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen.