Långa väntetider inom kolorektalcancervården

Sidan publicerades 23 oktober 2017

Väntetiderna är fortfarande långa, särskilt tiden mellan multidisciplinär konferens (MDK) och start av behandling inom både kolon- och rektalcancervården. Det visar bland annat de regionala kvalitetsrapporterna för år 2016. Rapporterna för kolon- och rektalcancer är baserade på Svenska kolorektalregistret och har tagits fram av RCC Uppsala Örebro tillsammans med den regionala processledaren för kolorektalcancer, Kenneth Smedh.

Kvalitetsrapport för koloncancer

Inget sjukhus i sjukvårdsregionen klarar helt målet på 39 dagar enligt standardiserade vårdförlopp (SVF) för koloncancer. Väntetiderna har förbättrats betydligt vid tre sjukhus medan övriga sjukhus har oförändrade ledtider eller t o m sämre än 2014–15. Det är tiden från MDK till behandlingsstart (operation) som står för största delen av väntetiderna i vårdkedjan och är på några sjukhus omkring en månad. Däremot startar över 80 % av patienterna sin tilläggsbehandling med cytostatika inom den fastställda tiden på 8 veckor, vilket innebär en förbättring. 

Kvalitetsrapport för rektalcancer

Andel opererade rektalcancerpatienter med högst 39 dagar mellan utfärdande av remiss och behandlingsstart (preoperativ strålbehandling/preoperativ cytostatikabehandling/operation), per sjukhus, 2014-2016Inte heller inom rektalcancervården uppnår något sjukhus målet på 39 dagar enligt SVF. De flesta sjukhus har längre väntetider än 2015. Även här är det tiden från MDK till start av behandling (preoperativ strålbehandling/cytostatika/operation) som står för den största delen av väntetiderna och är på flera sjukhus upp till en månad lång. Dock är tiden till start av adjuvant cytostatikabehandling oförändrad på en acceptabel nivå. Denna väntetid kan förhoppningsvis förbättras ytterligare eftersom 8 veckor bedöms som en bortre gräns för effektiv adjuvans.

- SVF för kolorektalcancer har startat under våren 2016 och effekten syns ännu inte på ledtidsdata i rapporterna för 2016. I nästa års kvalitetsrapporter får vi troligtvis se kortare väntetider då standardiserade vårdförloppet nu är i full gång. Vi kommer i vårdprocessgruppen att fortsätta med utvecklingsarbetet för att säkerställa att ledtidsmålen angivna i det standardiserade vårdförloppet kommer att bli uppnådda, säger Kenneth Smedh, processledare för regionala vårdprocessgruppen.

Ta del av kvalitetsrapporterna