Uppskattad utbildning

Sidan publicerades 23 november 2017

Patientföreträdarutbildningen den 7 november, arrangerad av RCC Uppsala Örebro, var väl sammansatt med vältäckande och intressant program och syftade till att stärka patient- och närståendeföreträdarna i deras arbete. Utbildningen var främst avsedd för nya patientföreträdare men också för dem som har varit verksamma ett tag men inte fått liknande utbildning tidigare. Vid RCC Uppsala Örebro finns patient- och närståendeföreträdare bland annat representerade i patient- och närståenderådet, vårdprocessgrupper och kontaktsjuksköterskenätverken.

Patientföreträdarutbildning 7 november vid RCC Uppsala ÖrebroProgrammet var omfattande och täckte de flesta områden vad gäller RCC:s verksamhet, som vårdprocessgrupper och hur de arbetar, inklusive de diagnosövergripande vårdprocessgrupperna för prevention, rehabilitering och palliativ vård. Det fanns också programpunkter om kvalitetsregister, patientöversikter, och PROM och PREM. Patientföreträdarna fick grundläggande fakta om cancer, hur den svenska sjukvården styrs och information om det pågående revisionsarbetet av den Regionala cancerplanen som kommer att gälla 2019 - 2021.

Stig Lindahl, ordförande i Patient- och närståenderådet (PNR) informerade om rådets struktur och arbetssätt, och Annika Larsson, ansvarig för patientföreträdare vid RCC, pratade om patientförträdarrollen generellt. ”Patient och närståendemedverkan - Blir det verkligen bättre med oss än för oss?”-  var sista föreläsningen med Eskil Degsell, Hjärntumörförbundet, Stockholm. Han tog upp frågor om varför patientsamverkan behövs och vem bryr sig om den närstående, med slutsatsen att gott samarbete mellan patientföreträdare, närstående och den kliniska vardagen skapar samvård med goda resultat.

Utbildningsdagen avslutades med en gruppdiskussion. Deltagarna delades in i tre grupper för att diskutera patientföreträdarrollen. Vilka möjligheter, utmaningar och lösningar finns i arbetet som patientföreträdare?

Flera möjligheter lyftes under gruppdiskussionen. Att påverka vårdens utvecklingsarbete ansågs som en stor möjlighet och det poängterades att det är viktigt att patient- och närståendeföreträdare ses som en viktig kunskapsbank i det arbetet. Att delta i RCC:s grupper innebär att man får tillgång till bra information som man sprider vidare i sina patientföreningar. Deltagarna på utbildningen efterfrågade fler specifika uppdrag från patient- och närståenderådet och vårdprocessgrupperna att arbeta med.

Att få möjlighet att utöva aktivt deltagande i de lokala cancerråden upplevde patientföreträdarna som en stor utmaning. Hittills har det inte fungerat optimalt i vissa landsting/regioner i vår sjukvårdsregion ansåg de. Man ansåg också att flera närstående borde vara representerade i patientmedverkan.

En minskad administration för läkare och sjuksköterskor presenterades som en lösning till de fortsatt långa väntetider som finns i cancervården. Ett annat intressant förslag bland lösningarna som redovisades var att RCC kan stärka patientföreningarna genom att skapa och stödja ett forum där representanter för olika patientföreningar kan ha ”arbetsmöten” för att arbeta med specifika projekt, lära av varandra och utbyta goda erfarenheter. Det behöver bli ett bättre samarbete mellan patientföreningar för cancerdiagnoser men även andra diagnoser.

- Det har funnits ett latent behov då motsvarande utbildning inte genomförts på ett tag. Utbildningen hade ett bra innehåll med god basinformation som öppnade för en del områden att fördjupa sig i. Det framkom många bra frågor från deltagarna att fundera över inför den fortsatta planeringen, säger Stig Lindahl, ordförande PNR vid RCC Uppsala Örebro och Prostatacancerföreningen Region Uppsala.