Vårdpersonal inom barnhälsovården positiva till kampanjen Sunda solvanor

Sidan publicerades 16 juni 2017

Vårdpersonalen inom barnhälsovården (BHV) har varit positiva till kampanjen. De har upplevt att materialet för Sunda solvanor har varit ett bra stöd i samtalen med föräldrar och barn. BHV-sjuksköterskor har känt trygghet i att ha vetenskapligt kvalitetssäkrat material att luta sig mot i samtalet om sunda solvanor med föräldrar och barn. Det visar resultatrapporten 2016 – Implementering av Sunda solvanor inom barnhälsovården i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Projektet Sunda solvanor genomfördes under perioden 1 maj till 1 juli 2016 inom barnhälsovården i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Projektet utgick från förlagan som har utarbetats av RCC Väst och Central Barnhälsovård i Södra Bohuslän och Göteborg under 2014.

Arbetsmetoden och kampanjen Sunda solvanor bygger på ett koncept med informationsmaterial till vårdpersonalen, kylskåpsmagnet, affisch samt kort ”frågor och svar” innehållande praktiska råd om hur man skyddar sig och sitt barn mot solen. Projektet är en primärpreventiv insats för att minska insjuknandet i hudcancer och främst malignt melanom.

Magnet Sunda solvanorKampanjen följdes upp med en enkätundersökning som skickades ut i september 2016 till 571 BHV-sjuksköterskor i sjukvårdsregionen. Enkäten hade svarsfrekvens på 28 % och därför är det svårt att dra några generella slutsatser om kampanjen Sunda solvanor. Svaren kan dock ge en indikation om hur responsen från föräldrarna har varit och hur BHV-sjuksköterskorna har upplevt kampanjmaterialet och metoden Sunda solvanor som arbetssätt.

I undersökningen framkom att personalen var positiva till arbetsmetoden. Informationsmaterialet till personalen och kylskåpsmagneten upplevdes som ett utmärkt stöd som bidrog till att samtalen och rådgivningen om sunda solvanor var lättare att genomföra. Personalen hade tillgång till material som förstärkte deras verbala budskap. Magneten skapade intresse för kunskap om sunda solvanor hos föräldrarna. Den blev en bra påminnelse om sunda solvanor och var uppmärksammad av barn. BHV-sjuksköterskorna upplevde att föräldrarnas respons på kampanjen var positiv.

Erika Häggström, processkoordinator, RCC Uppsala Örebro- Arbetsmetoden upplevs som ett bra och optimalt sätt att arbeta på. Sjuksköterskorna informerade om sunda solvanor samtidigt som de fick möjlighet att inhämta ny kunskap själva. De flesta önskar fortsätta använda informationsmaterialet inför kommande solsäsonger, säger Erika Häggström, processkoordinator, RCC Uppsala Örebro, som har sammanställt rapporten.

BHV-sjuksköterskorna ansåg att informationsmaterialet till vårdpersonalen ska kontinuerligt uppdateras efter nya forskningsresultat. Enligt sjuksköterskorna kan man arbeta vidare med att utveckla informationsmaterialet till befolkningen genom att översätta det till andra språk för att nå personer från andra kulturer. De konstaterade också att de saknar information om innehållet i solkrämer och hur dessa skyddar för att kunna besvara föräldrarnas frågor. Samarbete mellan hudmottagningar och förskolor kan utvecklas och utökas ytterligare.

Ta del av rapporten och läs mer om Sunda solvanor i vår sjukvårdsregion