Ny preventionsplan ska förebygga cancer

Sidan publicerades 7 juni 2017

Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion har den 1 juni 2017 antagit den för sjukvårdsregionen gemensamma cancerpreventionsplanen. Planen gäller 2017 – 2018 och innehåller konkreta mål för att med förbättrade levnadsvanor minska risken för att insjukna i cancer. Den är en bilaga till Cancerplan 2016 – 2018, Uppsala-Örebro sjukvårdsregionens utvecklingsplan, där prevention och tidig diagnostik lyfts fram som ett av fem prioriterade områden. Cancerpreventionsplanen är ett inriktningsdokument som bör kompletteras med handlingsplaner på länsnivå. Planen vänder sig till politiker, tjänstemän och verksamheter som arbetar med utvecklingen av befolkningens hälsa.

Erika Häggström, processkoordinator RCC Uppsala ÖrebroPlanen har tagits fram av arbetsgruppen för primär cancerprevention i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion och består av representanter från sju landsting/regioner, processkoordinator från RCC Uppsala Örebro och processledare från Landstinget Dalarna.

- Vi är mycket nöjda att cancerpreventionsplanen är nu antagen och publicerad. Nu ska vi arbeta för att planen används och får effekt på den framtida cancerincidensen i sjukvårdsregionen, säger Erika Häggström, processkoordinator, vid RCC Uppsala Örebro. Goda levnadsvanor minskar risken att insjukna i cancer och i andra sjukdomar. 30 procent av all cancer kan förebyggas genom goda levnadsvanor, fortsätter Erika.

AmningCancerpreventionsplanen bygger på Europeisk kodex mot cancer som är baserad på den senaste forskningen på området. Planens syfte är att visa den stora betydelsen av primärpreventiva insatser i levnadsvanor. Den fokuserar på levnadsvanor, relaterade risker och beteenden som visar den största påverkan på risken att drabbas av cancer, och det är tobaksrökning, övervikt och fetma, fysisk aktivitet, matvanor, alkohol, solvanor och amning.

Planen ger en grundläggande kunskap om levnadsvanornas relation till cancer, det primärpreventiva arbetets hälsoekonomiska effekter, aktiviteter som kan främja goda levnadsvanor samt kvalitetsindikatorer som kan användas för uppföljning av det cancerpreventiva arbetet.

TobaksrökningExempel på beräkningar av relaterade samhällskostnader har tagits fram med hjälp av cancerpreventionskalkylatorn och visas i kapitlen om tobaksrökning, övervikt och fetma, fysisk aktivitet samt alkohol. Kalkylatorn har utvecklats vid Uppsala universitet på initiativ från RCC i samverkan.

Stort arbete återstår med att implementera cancerpreventions-planen i sjukvårdsregionen och se till att organisationer, landsting/regioner och kommuner följer den. Planen föreslår en rad aktiviteter för det cancerpreventiva arbetet som i slutet av varje år ska följas upp för att se hur planen efterlevs.

Uppföljningen kommer att möjliggöra jämförelse mellan landsting och mellan kommuner, och utbyte av erfarenheter av lyckat utvecklingsarbete.

- Arbetet går nu in i en ny fas, konstaterar Junia Joffer, processledare från Landstinget Dalarna. Planen ska integreras i det verksamhetsnära arbetet och vi hoppas att ett effektivt implementeringsarbete ska ge god spridning av planens budskap om kopplingen mellan hälsofrämjande insatser och förebyggande av cancer. Det är också viktigt att framhålla att det är lokalt, i respektive landsting och region, som handlingsplaner behöver tas fram för att nå verkliga resultat, fortsätter Junia. Vi hoppas att planen blir en positiv kraft i allt det hälsofrämjande och preventiva arbete som redan idag görs i vår sjukvårdsregion.

Ta del av Cancerpreventionsplanen för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion