Införandet av ny cervixscreening är igång

Sidan publicerades 20 juni 2017

I det nya svenska screeningprogrammet med gynekologisk cellprovskontroll ska alla cellprover för kvinnor som har fyllt 30 år i fortsättningen analyseras för humant papillomvirus (HPV). Cervixscreeningen blir säkrare, effektivare och mer likvärdig i hela landet. Införandeprocessen i vår sjukvårdsregion är igång.

Implementeringen av det nya screeningprogrammet har redan startat i sjukvårdsregionen. Region Örebro län startade redan januari i år, Värmland och Sörmland beräknas starta under hösten. Det finns en god ambition i sjukvårdsregionen att alla landsting/regioner ska vara i gång till i början av 2018.

Införandeprocessen innebär bland annat att kallelsesystem och prov- och svarshantering måste anpassas lokalt vad gäller IT, LIS (IT system till Patientjournalsystem) och logistik. Utbildning ska tillhandahållas till utredande enheter, dvs gynekologer, dysplasibarnmorskor/sjuksköterskor, cytodiagnostiker, patologer, annan laboratoriepersonal och kolskopister.

För att stödja och vägleda landstingen/regionernas införandeprocess har RCC i samverkan tagit fram nationellt vårdprogram för livmoderhalscancerprevention som fastställdes januari 2017, liksom de nya kallelser och svarsbrev som tagits fram inom ramen för vårdprogramsarbetet. Dessa är upplagda på cancercentrum.se för nedladdning. Samtliga landsting och regioner ska kunna använda likadana kallelser, enbart lokal information om adresser, telefonnummer och mottagningstider med mera kommer att skilja sig åt.

I Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen har alla landsting/regioner tillsatt regionala och lokala processledare för införandet av den nya cervixscreeningen. Samtliga har påbörjat förberedelserna med datoriserade kallelsesystem med standardiserade svarsbrev och kontrollfiler, vätskebaserad provtagning för cytologi och HPV, dysplasienheter med dysplasisjuksköterskor, utbildning kolposkopister och anslutning till kvalitetsregister.

Landsting/regioner har kommit olika långt i förberedelser och införandet av vårdprogrammet och därför tog den regionala vårdprocessgruppen beslut om att genomförandet av utbildningsinsatser ska ske lokalt av den lokalt ansvariga processledaren under ledning av den regionala vårdprocessgruppen.

Varje sjukvårdsregion har fått tilldelat medel från SKL för att genomföra utbildningsinsatser regionalt för personal inom screeningverksamheten. Eftersom man beslutade i vår region att inte ha några gemensamma utbildningsinsatser kan varje landsting/region ansöka om sin del av pengarna från RCC Uppsala Örebro. I utbildningsinsatserna avser man att använda det av nationella vårdprogramgruppen framtagna utbildningsmaterialet och ta stöd av regionens nyanställda projektsamordnare. Webbutbildningen beräknas vara klar september 2017 och publiceras på cancercentrum.se.

Ann-Sofi Almqvist, samordningsbarnmorska i Södermanland, projektledare för utbildningsinsatserI början av maj tillträdde Ann-Sofi Almqvist, samordningsbarnmorska i Södermanland, som projektledare för stöd i utbildningsinsatser i samband med den nya screeningsrekommendationen. Hon har påbörjat turné med dialogmöten i sjukvårdsregionen som ska pågå till slutet av september.

- Utbildningsinsatser inom screeningverksamheterna är av stor vikt för ett lyckad införande av den nya cervixscreeningen i vår sjukvårdsregion. Min förhoppning är att dialogmöten kommer vara ett betydelsefullt stöd för landstingen och regioner, säger Ann-Sofi.