Första nätverksmöte - Bäckenrehabilitering vid cancer

Sidan publicerades 16 juni 2017

Informations- och dialogmöten om projektet Bäckenrehabilitering vid cancer som hållits under januari-mars 2017 i respektive landsting/region visade att behovet av att arbeta med utbyggnaden av lokala cancerrehabiliteringsteam var stort. Denna lägesbeskrivning bekräftades på det första nätverksmötet för Bäckenrehabilitering vid cancer.

För att underlätta kunskapsspridning och samverkan i sjukvårdsregionen har ett regionalt nätverk startats upp inom projektet. Ett första möte hölls den 30 maj 2017 i Uppsala. Representanter från olika landsting/regioner i nätverket redovisade att det fanns ett stort behov att arbeta med utbyggnaden av lokala cancerrehabiliteringsteam, både allmänt och inom bäckenrehabiliteringen. Det framkom också att kunskapen om olika professioners kompetens och vilka rehabiliteringsresurser som lokalt fanns tillgängliga var bristfällig.

Informations- och dialogmöten inspirerade till att starta olika förbättringsarbeten i landsting/regioner. Dessa förbättringsarbeten redovisades på nätverksträffen. Arbetet har startat med att kartlägga, via enkätutskick i slutet på 2016, behovet av bäckenrehabilitering, befintliga resurser, identifierat brister och förbättringsområden. Mer än hälften av landsting/regioner har idag en arbetsgrupp som påbörjat arbetet med att samordna lokala team och/eller lokala nätverk.

Mötet inkluderade en workshop där nätverket listade vilka utmaningar de står inför. Att få läkare och verksamhetschefer med på banan skulle underlätta förbättringsarbetet. Andra utmaningar som räknades upp var bl a kommunikation, samarbete/samordning, kompetensbrist och kontakter med primärvården och kommunerna.

Erika Häggström, processkoordinator, RCC Uppsala Örebro- De befintliga resurserna bör samordnas utifrån lokala förutsättningar. Samarbete och fungerande arbetssätt är viktigt för att kunna möta upp rehabiliteringsbehovet, säger Erika Häggström, processkoordinator för Bäckenrehabilitering vid cancer, RCC Uppsala Örebro. Landsting/regioner bör utarbeta ett standardiserat arbetssätt för teambedömning och för uppföljning, fortsätter hon.

Hon menar att i början på 2016 fanns det inget utbrett samarbete inom bäckenrehabilitering vare sig i landstingen/regioner eller i sjukvårdsregionen. Nätverket kommer att bidra till att utveckla samarbetet. Det finns en styrka i att samla kompetensen i ett regionalt nätverk.

- Respektive landsting/region ska använda befintliga resurser i så hög utsträckning som möjligt men i framtiden hoppas vi att kunskapsutbytet vid en regional multidisciplinär konferens (MDK) kan bli ett starkt komplement till de ibland bristande resurserna, säger Erika. MDK planeras att starta i form av ett pilotprojekt för att kunna utvärdera arbetssättet och sedan tas ett beslut om det ska införas eller inte, berättar Erika.

Bakgrund

Projektet Bäckenrehabilitering vid cancer ingår i den överenskommelse som slutits mellan staten och SKL för 2017-2019, ”Ökad tillgänglighet och jämlikhet i förlossningsvården och förstärkta insatser för kvinnors hälsa”. Projektet har utvidgats till att även omfatta rehabilitering vid andra cancersjukdomar i lilla bäckenet. Det syftar till att utveckla och främja kunskapsuppbyggnad och omhändertagande av bäckenkomplikationer samt bäckenrehabilitering vid cancer. Cancerrehabiliteringen är idag inte tillgänglig på lika villkor för alla patienter och projektet arbetar för en framtida cancerrehabilitering som är likvärdig och jämlik för alla cancerpatienter oavsett var i sjukvårdsregionen de bor. 

Läs mer om cancerrehabilitering i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen