Regiondag i cancerrehabilitering i Västerås

Sidan publicerades 14 december 2017

Regiondagen den 23 november samlade vårdpersonalen inom området cancerrehabilitering och bjöd på intressant och lärorikt program. Mötet arrangerades av regionala vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering och RCC Uppsala Örebro.

Regionadag den 23 nov i cancerrehabilitering i VästeråsRegiondagens program öppnades med presentation av det nya nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Det nya gällande vårdprogrammet betonar områdena fysisk aktivitet, omvårdnad och lymfödem. Det viktigaste målet med vårdprogrammet är att alla landsting och regioner använder det som underlag för beslut om konkreta tillämpningar på sjukhus, mottagningar och vårdcentraler.

I kapitlet om fysisk aktivitet rekommenderas att alla patienter bör informeras muntligt och skriftligt om betydelsen av fysisk aktivitet samt om hur de får kontakt med fysioterapeut och arbetsterapeut. Betydelsen av fysisk aktivitet undersöks i en studie som presenterades på regiondagen. Phys Can är en interventionsstudie med träning under adjuvant behandling för bröst-, prostata- och kolorektalcancer. Syftet är att undersöka effekten av fysisk aktivitet och träning på cancerrelaterad trötthet (fatigue) och livskvalité under tiden man får sin behandling. Man ser vinster som bland annat minskad trötthet, minskade biverkningar och bättre genomförd onkologisk behandling. Intervention avlutas hösten 2018.

Under programpunkten Kontaktsjuksköterskans roll presenterades en studie som beskriver och utvärderar kontaktsjuksköterskeverksamhet i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen avseende vårdkvalitet ur patientens perspektiv. Målet var att beskriva hur verksamheten ska organiseras, vad den ska innehålla för att möta patienternas behov, samt hur patienterna upplever att den vård och stöd de erhåller vid verksamheten är i relation till den nationella definitionen av kontaktsjuksköterskans roll och funktion. Studien visade på en ojämlikhet i verksamheterna. Ett behov av utveckling identifierades bland annat avseende uppföljning efter behandling, liksom rehabilitering i ett långtidsperspektiv. Det finns behov att ta fram en kompetensbeskrivning för utveckling och standardisering av uppdraget och funktionen som kontaktsjuksköterska.

Programmet fortsatte med - Hur man bygger upp en rehabiliteringsverksamhet. Rehabiliteringsinsatser bör ges i rätt tid och på rätt nivå efter patientens behov. Det är viktigt för patienten att vårdgivaren tillsammans med patienten upprättar en individuell vårdplan och rehabiliteringsplan vilken uppmärksammar patientens behov av rehabilitering, tillgång till kontaktsjuksköterska och att återkommande bedömning och uppföljning görs. För att dessa insatser ska fungera bör det bland annat finnas tillgång till verktyg, resurser och tid i cancervårdprocessen, fungerande aktiv överlämning till primärvård och övrig specialistvård.

Dagen avslutades med att representanter för respektive landsting/regioner i det regionala vårdprocessgruppen för cancerrehabilitering redovisade utvecklingsarbetet som de genomfört under sista året och det planerade framtida förbättringsarbetet.

Arbetet med att utveckla och samordna cancerrehabilitering har nu börjat att ta fart i vår sjukvårdsregion men fortsatt utvecklingsarbete är nödvändigt för att alla cancerpatienter ska få sina behov tillgodosedda på ett likvärdigt sätt.