Nätverksträff för bäckenrehabilitering vid cancer

Sidan publicerades 19 december 2017

Regionala nätverket för bäckenrehabilitering vid cancer träffades den 4 december för att sammanfatta årets arbete som genomförts både nationellt och regionalt, och det planerade utvecklingsarbetet i sjukvårdsregionen. Programmet bjöd även på viktig information och insyn i cancerrehabiliteringsverksamheten i södra sjukvårdsregionen. Mötet var arrangerat av Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro och vände sig till patientföreträdare samt sjukvårdspersonal inom cancerrehabilitering.

Nätverksträff för bäckenrehabilitering vid cancerSedan 2016 har regionala projektledare med RCC:s stöd arbetat för att utveckla bäckenrehabilitering vid cancer på både nationell nivå och i Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen. Enligt överenskommelse (ÖK) mellan stat och Sveriges kommuner och landsting (SKL) gällande insatser för kvinnors hälsa 2015–2016 avsattes medel för detta arbete. Regionalt om att delta i satsningen togs utifrån den framtagna projektplanen för 2016.

I början av 2017 sammanfattades 2016 års nationella arbete i en slutrapport till SKL. I rapporten framkom behovet av fortsatt arbete även under 2017 på både nationell och regional nivå. I ÖK som slutits mellan staten och SKL för 2017–2019, föreslås även en eventuell förlängning under 2018–2019.

Deltagarna informerades om att det i början av 2018 kommer nationella kliniska riktlinjer inom området och en ny nationell slutrapport för 2017 års arbete. En nationell konferens om funktionella besvär efter cancer i bäckenet planeras 25–26 januari 2018 i Malmö där nationell och internationell expertis kommer att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Representanter för respektive landsting/regioner redovisade det arbetet de genomfört och arbetet de planerar att genomföra. Smarta lösningar är nödvändiga där kompetenser och resurser används på ett klokt sätt, ansåg de.

Efter lunch fortsatte programmet med en föreläsning om Sexuell hälsa och cancer - hur cancerbehandling påverkar sexualiteten hos kvinnor och män. Verksamheten och det breda utbudet av rehabiliteringsinsatser i södra sjukvårdsregionen presenterades. Påverkan efter kirurgi, strål-, cytostatika- och hormonbehandling på sexualiteten kan vara omfattande och sjukvårdspersonalen har skyldighet att ge individuellanpassad information till patienten. Patienten ska få tydlig information om vilka sexuella konsekvenser aktuella behandlingar ger på ett naturligt sätt och med en öppen attityd. Även skriftlig information ska delas ut. Efter patientens tillåtelse att samtala om sexualitet ges konkreta förslag hur man kan åtgärda problemen.

I syfte att inspirera deltagarna presenterades verksamheten inom bäckenrehabilitering i södra sjukvårdsregionen. Ett antal adekvata specialistkompetenser finns tillgängliga men behovet av att utveckla samordning och kunskapsspridning finns. Verksamheten är strukturerad efter en arbetsmodell. Just nu pågår en inventering av resurser. Identifierade områden för fortsatt förbättring är att kartlägga patientens rehabiliteringsbehov, öka kunskapen i lokala processteam och strukturera omhändertagandet efter avslutad cancerbehandling.

Nätverksträffen avslutades med framåtblick mot 2018 års arbete och bäckenrehabiliteringens fortsätta utveckling mot en jämlik vård för patienten.

- Min förhoppning är att nätverksträffen har inspirerat och varit stöd i det fortsatta utvecklingsarbetet mot den bästa möjliga organisation i vår sjukvårdsregion som kan möta patienternas behov och garantera likvärdig bäckenrehabilitering vid cancer, säger Jessica Nordlander, koordinator vid RCC Uppsala Örebro.