Dialogmöten om Bäckenrehabilitering vid cancer

Sidan publicerades 10 april 2017

Behovet av fortsatt arbete med utbyggnaden av lokala cancerrehabiliteringsteam i sjukvårdsregionen är stort. Det råder brist på kunskap om olika professioners kompetens, var den finns och vilka rehabiliteringsresurser är tillgängliga lokalt. Det visade dialogmöten som genomfördes i sjukvårdsregionen och som syftade till att informera om projektet Bäckenrehabilitering vid cancer.

Idag är inte cancerrehabiliteringen tillgänglig på lika villkor för alla patienter. Projektet Bäckenrehabilitering vid cancer syftar till att utveckla och främja kunskapsuppbyggnad och omhändertagande av bäckenkomplikationer samt bäckenrehabilitering vid cancer. 

Dialogmöte den 6 februari på Akademiska sjukhuset i UppsalaI det regionala projektet ingick att under januari-mars 2017 hålla informations-/dialogmöten i sjukvårdsregionens landsting/regioner. Syftet var att informera om projektet och stämma av hur det lokala arbetet löper på samt förbereda för det regionala samarbetet inom området. Målgrupper som möten vände sig till var vårdprofessioner som möter patienter med behov av bäckenrehabilitering i sitt arbete samt patient och närståenderepresentanter.

Deltagarna ansåg att det fanns ett stort behov att arbeta vidare med utbyggnaden av lokala cancerrehabiliteringsteam, både generellt och specifikt med fokus på bäckenrehabilitering. De var positiva till förbättringsarbetet. På flera sjukhus var lokala team och/eller nätverk under uppbyggnad.

Under dialogmötenas diskussioner framkom också att kunskapen om olika professioners kompetens och vilka rehabiliteringsresurser som lokalt finns att tillgå var bristfällig. Under perioden som dialogmötena genomfördes startade olika förbättringsarbeten i landsting/regioner för att minska denna brist. Hur dessa förbättringsarbeten löpt på under våren kommer att presenteras vid en nätverksträff i Uppsala den 30 maj.

Cecilia Arving- De befintliga resurserna bör samordnas utifrån sjukvårdsregionens förutsättningar. Det är viktigt att samarbeta och ha ett gemensamt arbetssätt för att möta upp rehabiliteringsbehovet, säger Cecilia Arving, projektkoordinator för Bäckenrehabilitering vid cancer, RCC Uppsala Örebro. För att kunna utveckla rehabiliteringen är det nödvändigt att kartlägga och samla kompetenserna, skapa nätverk och gott samarbete, fortsätter Cecilia.

Projektet Bäckenrehabilitering vid cancer är ett steg på vägen mot en framtida cancerrehabilitering som är likvärdig och jämlik för alla cancerpatienter oavsett var i sjukvårdsregionen de bor. 

Läs mer om cancerrehabilitering i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion