Varje dag räknas – också i utvecklingsarbetet med SVF

Sidan publicerades 17 november 2016

Den regionala satsningen på standardiserade vårdförlopp (SVF) är nu inne på sitt andra år och arton SVF är införda i våra landsting/regioner. Alla landsting har nu lämnat in sina rapporter för 2016. Rapporten är en förutsättning för att landstingen ska få ta del av årets andra utdelning av statliga medel.

Detta andra år har införandetakten varit hög – tretton nya SVF har införts i samtliga av sjukvårdsregionens landsting/regioner. På en regional nivå kan vi se att det finns patienter som passerat samtliga nu införda SVF. På landstingsnivå finns det två landsting som i ett par av SVF inte haft patienter som passerat hela vårdförloppet. Vilket utfall det blir ekonomiskt för dessa landsting vet vi inte i dagsläget.

Värmland satsade 2015 på att skapa en bra infrastruktur, effektiva kommunikationssatsningar, en bra organisation och startade samtliga fem SVF den 1 december 2015. Kravet från departementet var att de fem vårdförlopp skulle ha startat 1 november, vilket ledde till ett beslut om att Värmland inte fick ta del av den andra utbetalningen av statliga medel för 2015.

2015 års förberedelser i Värmland har lett till att det gick smidigt att införa 2016 års SVF. Den välfungerande organisationen, med lokala cancerrådet som den centrala aktören, innefattar förbättringsledare med kunskaper om processarbete och processansvariga läkare som leder arbetet i processgrupper för varje SVF. Andra landsting/regioner har liknande koncept för sina SVF.

Värmland upplever att de har ett välutvecklat samarbete med primärvården. Något som många andra landsting upplever har varit en av de stora utmaningarna.

Thomas Hallgren, projektansvarig för SVF och ordförande i Cancerrådet i Värmland- Vi har tillsatt en primärvårdsläkare vars uppgift är att informera primärvården om vårdförlopp. Bland annat genom regelbundet återkommande stormöten har vi uppnått en bra spridning och en god kännedom om SVF i hela primärvårdsorganisationen, säger Thomas Hallgren, projektansvarig för SVF och ordförande i Cancerrådet i Värmland.

I Värmland har samtliga vårdcentraler i landstinget remitterat patienter till specialistsjukvården för utredning enligt SVF. Drygt 1000 SVF-remisser kommer direkt från primärvården.

Värmland har byggt upp en väl fungerande infrastruktur för informationsspridning och lyckats med att få informationen till alla medarbetare som arbetar med vårdförlopp. Det har många andra landsting i vår sjukvårdsregion också arbetat intensivt med. Regionalt cancercentrum (RCC) i Uppsala Örebro kan konstatera i årets slutredovisning för 2016 att det är tydligt att projektet kräver kontinuerliga kommunikationsaktiviteter för att landstingen ska klara sitt uppdrag.

- På vår interna webb har vi samlat all relevant information om SVF på ett ställe med en tydlig ingång. Informationen kan nås av alla verksamheter och medarbetare involverade i arbetet, inklusive primärvården och den privata vården. Det är viktigt att våra medarbetare har hög kunskapsnivå och vi måste se till att upprätthålla den, säger Thomas.

I rapporten kan RCC se att Värmland har, tack vare att de varit så väl förberedda också startat årets SVF i tid för att hinna fånga upp patienter i alla tretton.

RCC Uppsala Örebro stödjer det regionala arbetet med SVF bland annat genom att hålla samman ett nätverk av projekt-, ledtids-, IT-, NPE- och informationsansvariga för SVF. Den regionala sammanhållningen är också ett krav i den överenskommelse som SKL och staten ingår varje år för just SVF.  

Pia Jestin, samordnare för SVF, RCC Uppsala Örebro, menar att landstingen står inför en stor utmaning att fortsatt hålla i och förbättra SVF arbetet med de arton cancerdiagnoser som hittills införts samtidigt som de ska påbörja arbetet med tio nya vårdförlopp som införs 2017.

- Efter årets handlingsplaner och redovisning så är RCC förvissade om att sjukvårdsregionens landsting/regioner har en struktur och ett arbetssätt som innebär att det fortsatta arbetet kommer att fungera mycket väl och att målen i SVF på sikt kommer att kunna nås, säger Pia Jestin. 

Faktaruta SVF

Här kan du ta del av Resultat och statistik -  väntetiderna i de standardiserade vårdförloppen och hur många patienter har genomgått ett standardiserat vårdförlopp.

Läs mer om standardiserade vårdförlopp