Förslag till nivåstrukturering antaget

Sidan publicerades 21 januari 2016

Nivåstrukturering i vår sjukvårdsregion med sju landsting/regioner och två universitetssjukhus är en komplex process. Samverkansnämnden har ställt sig bakom det aktuella förslaget och rekommenderat landsting/regioner att anta och implementera det.

Kirurger opererarUnder hösten 2015 har alla landsting/regioner i vår sjukvårdsregion beslutat att anta och implementera förslaget till nivåstrukturering (NS) av gynekologisk och urologisk cancervård.

-  Det glädjer mig att vi har kommit över de initiala svårigheterna och att vi inom snar framtid kan visa på nivåstruktureringsarbete med gott resultat inom dessa två cancerområden, säger Lars Holmberg, verksamhetschef RCC Uppsala Örebro.

Samverkansnämndens arbetsutskott har gett RCC:s styrgrupp uppdraget att ta fram en modell för den lokala förankringsprocessen i landsting/regioner och att ta fram en uppföljningsplan för hur man kvantitativt kan mäta effekten av den regionala nivåstruktureringen.

-  Målet för nivåstruktureringsarbetet är att genom koncentration av vissa verksamheter uppnå en ökad kvalitet i cancervården med ett bibehållet patientperspektiv. En viktig förutsättning att lyckas med nivåstruktureringen i vår region är utökad kommunikation och samarbete mellan regionens två universitetssjukhus och mellan universitets- och länskliniker. Det är också viktigt att införa gemensamma regionövergripande MDT-konferenser där regionens patienter kan diskuteras, säger Pia Jestin, regional verksamhetsutvecklare vid RCC Uppsala Örebro.

Det pågår ett arbete med nivåstrukturering av cancervården även på nationell nivå. Nationell och regional strukturering hänger nära samman och går inte att separera. Fler diagnoser står på tur att hanteras inom ramen för nationell nivåstrukturering. Därför är det viktigt att regionala centra samordnar sig internt och därmed får ett betydligt bättre utgångsläge för att kunna etablera sig som ett nationellt centrum. 

Läs förslaget - Nivåstrukturering av urologisk och gynekologisk cancer i Uppsala-Örebroregionen 2015

Läs nyhet om nationell nivåstrukturering - Ytterligare koncentration av cancervård